Leserinnlegg

Fylkesråden svarer her på leserinnlegget fra Rolf Strand

Svar på leserinnlegg om fergesambandet i Østre Hvaler

I leserinnlegget til Rolf Stand fra 20. september, er det kommet noen påstander som trengs å avklares.

Publisert

Det medfører ikke riktighet at Østfold kollektivtrafikk (ØKT), etter fylkessamenslåingen har betraktet Hvalersambandet som en båtrute og ikke et fergesamband.

Dette er et spørsmål som ikke har noe med fylkssammenslåingen å gjøre.

ØKT har alltid betraktet sambandet som et båtrutesamband. Dette har, som innlegget til Strand beskriver, sin bakgrunn i manglende tilknytting til en fylkesvei i Skjærhalden.

Sambandet er med dette ikke en forlengelse av en fylkeskommunal vei.

Ansvaret til fylkeskommunen er dermed begrenset til personbefordring, og ikke til frakt av biler og større godsmengder.

Dette er tjenester som fylkeskommunen nå allikevel gir, og som det er vedtatt skal fortsettes med i neste avtaleperiode.

Det foreligger ingen planer om å igangsette en omklassifiseringsprosess av den kommunale veien i Skjærhalden, til fylkesvei.

Viken fylkeskommune og Østfold kollektivtrafikk er opptatt av å fremme gode og bærekraftige løsninger for Hvalersambandet, og mener at med fylkesrådets vedtak fra mars 2021, har lagt til rette for et godt tilbud for beboere og besøkende til østre Hvaler.

Hvalersambandet elektrifiseres i 2024, i tråd med nasjonale, regionale og kommunale målsetninger. Det er gått inn for en videreføring av dagens tilbud til passasjerer, kjøretøy og gods.

Tilbudet skal utvikles med hensyn til forventet trafikkvekst, og utformes slik at det gir størst nytte for flest mulig.

Det betyr planlegging av kapasiteten, og en differensiering av tilbudet i forhold til reisebehovet på ulike deler av året, uken og døgnet.

Det skal videre, så langt som mulig, tilpasses etter forventet reisebehov fra de ulike anløpssteder, og baseres på bestilling ved lav etterspørsel.

Tilbudet skal, innenfor hva som er hensiktsmessig, utvikles som en integrert del av ØKT sitt øvrige kollektivtilbud i regionen, i forhold til korrespondanser, pris og betalingssystemer, samt passasjerinformasjon.

Ny avtale med operatør trer i kraft 1. januar 2024, og det vil da komme en ny båt som hever standarden betraktelig.

Angående mulighetene for å falle inn under statens ordning med gratis ferger, så er dette ikke aktuelt.

Sambandet har siden 2017, årlig hatt flere passasjerer enn de 100 000, som er grenseverdien for hva som regnes som et trafikksvakt samband. I tillegg er sambandet som nevnt regnet som en båtrute, og faller dermed utenom kriteriene i den foreslåtte utvidelsen av ordningen, som også skal omfatte delstrekninger til øyer og samfunn uten veiforbindelse til fastlandet.

De nevnte kriteriene er satt av Samferdselsdepartementet, og Viken er dermed pålagt å følge disse.

Les innlegget fra Rolf Strand her

Powered by Labrador CMS