Leserinnlegg

Rolf Strand fra Arbeiderpartioet er forfatter av dette debattinnlegget som går på fergesambandet i Østre Hvaler.
Rolf Strand fra Arbeiderpartioet er forfatter av dette debattinnlegget som går på fergesambandet i Østre Hvaler.

Fergesambandet i Østre Hvaler - fylkeskommunens tilnærming

Publisert Sist oppdatert

Viken fylkeskommune, spesielt gjennom Østfold kollektivtrafikk (ØKT), har etter fylkessammenslåingen betraktet fergesambandet i Østre Hvaler som båtrute.

ØKT avviser koblingen som fergesambandet utgjør mellom fylkeskommunal vei og kommunalt veinett på de østre øyene. Denne tilnærmingen er i strid med nasjonal politisk retning, etablert praksis andre steder i landet ,og bryter med fylkeskommunens medansvar for realisering av godkjent kommuneplan som innebærer at det skal stimuleres til å opprettholde bosetting på de østre øyene.

Det er behov for at politisk ledelse tar grep som gjør at fylkeskommunens praksis og forståelse endres, slik at innbyggere og eiendommer i østre Hvaler gir et transporttilbud på linje med hva som er normalt for like store øysamfunn andre steder i landet – herunder at fergesambandet kommer inn under nasjonale tiltak, for å styrke bosettingen i øysamfunn uten fast veiforbindelse.

I et tilfelle der dette kravet ikke innfris, er det nødvendig at Viken fylkeskommune gjør rede for hva som tilsier at fergesambandet i Østre Hvaler ikke skal betraktes på linje med andre fergesamband mht. takster for både passasjerer og kjøretøy (kollektivtakster i Østfold og riksvegtakstene).

ØKTs utgangspunkt for sin betraktning av fergesambandet som båtrute er at det ikke er en direkte kobling mellom endepunktet for FV108 og kaikanten ved fergestedet i Skjærhalden.

Denne tilnærmingen mangler historisk forståelse for utviklingen av Skjærhalden som tettsted, og endringer ved forvaltningsreformen i 2010 da RV 108 ble nedklassifisert.

Denne tilnærmingen mangler historisk forståelse for utviklingen av Skjærhalden som tettsted, og endringer ved forvaltningsreformen i 2010 da RV 108 ble nedklassifisert.

Rolf Strand

Helt siden åpningen av Hvalertunellen i 1989, har biltrafikken på Kirkøy vært større enn det veinettet og trafikkarealer har vært dimensjonert for. Det gjelder også trafikkarealet i området ved rundkjøringen i Skjærhalden, det tilstøtende torget, og kaiområdet på østsiden av kollen.

Det er en manglende avklaring mellom kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen helt siden denne trafikkøkningen, som gjør at sambandets status har vært uavklart urimelig lenge.

I mellomtiden har sambandets kvalitet gått ut på dato. Det innebærer blant annet at trafikkområdet fortsatt er uoversiktlig, trafikkfarlig og svært lite egnet som oppstillingsplass for biler i fergekø.

Oppstillingsplassen strekker seg i praksis helt fra kaikanten tilbake til rundkjøringen. Det må være den faktiske bruken av allerede uhensiktsmessige arealer som avgjør for hvor et fylkeskommunalt veiansvar starter eller slutter. Det vil ha direkte konsekvens for hvor FV 108 føres i et tilfelle der fergeleiet flyttet til mer trafikksikkert og hensiktsmessig sted.

Å sette et skarpt skille mellom fylkeskommunal og kommunal vei ved rundkjøringen er uansett ikke til hinder for at fergesambandet kan fastsettes som fylkeskommunalt ansvar, når betydningen av det tilsier at det er naturlig. Det er gjort flere andre steder de siste årene, både med private og kommunale fergesamband på tilsvarende steder, for eksempel fergesambandet Barmsund- Barmen, Stad kommune, Vestland, og «Øyrekken» Dyrøy -Sula, Frøya kommune, Trøndelag.

Uavhengig av ytre avgrensning av FV108 mot «Under Kollen» og kaiområde, krever vi derfor at Viken fylkeskommune erkjenner ansvar for sambandet som fergesamband.

For innbyggerne og brukerne av fergesambandet østre Hvaler er det det underlige og uforståelige, at Viken fylkeskommune gjennom ØKT ikke følger regjeringens politiske linje.

Vi reagerer på at fergesambandet østre Hvaler ikke omfattes av ordningen som gjelder for landets øvrige kollektivsamband til øyer uten fastlandsforbindelse.

Rolf Strand

Vi reagerer på at fergesambandet østre Hvaler ikke omfattes av ordningen som gjelder for landets øvrige kollektivsamband til øyer uten fastlandsforbindelse. Vi krever at Viken fylkeskommune og ØKT tar sitt politiske ansvar og bringer fergesambandet østre Hvaler inn i samme nasjonale rammer som mindre fergesamband andre steder i landet – herunder også at sambandet gjøres gratis gjennom statlige tilleggsbevilgninger.

Hvaler Arbeiderparti

Rolf Strand

Powered by Labrador CMS