Ordfører Mona Vauger ser tilbake på 2022

Ordfører Mona Vauger ser tilbake på året 2022.
Ordfører Mona Vauger ser tilbake på året 2022.

- Hvaler-samfunnet og frivilligheten har blomstret mer enn noen gang

Året 2022 har vært frivillighetens år, og aldri før har vi verdsatt frivilligheten større enn dette året og Korona- årene 20 og 21.

Publisert

Vi startet året med strenge korona- restriksjoner og nok en gang frykt for at et enda mer smittsomt Korona-virus skulle herje på Hvaler.

Det er tungt for alle og nok en gang blir "stengt ned" og forholde oss til kohorter. Stor arbeidsvilje blant kommunens ansatte, spesielt innen helse og omsorg og på skolene, var svært viktig for å unngå en stor smittebølge.

Det at vi her på Hvaler er gode på å følge smittevernregler, har også bidratt til at vi ikke fikk de helt store smittebølgene, og vi har ikke mistet noen i korona på Hvaler.

Hvaler Sanitetsforening og Hvaler Røde kors var selvfølgelig på plass med sin gode omsorg, og stålkontroll på registrering og ventetid under den store runden med vaksine nummer 3.

I skrivende stund er det mange som blir smittet , men sykdommen er mildere, og for de fleste ikke like farlig som de tidligere virustypene. Vi følger situasjonen i dag, og kriseledelsen i kommunen er på for å sette inn tiltak når helsemyndighetene anbefaler det.

I februar fikk Hvaler ny Rådmann, Rune Antonsen, og økonomisjef Karsten Hauge inn i fast stilling. Det har også vært gjort endringer i ledelsen.

Hvalers lederstruktur var tidligere en kopi av systemet i Fredrikstad. Det mente vi at det ikke var behov for. Nå er det en assisterende rådmann, to kommunalsjefer, én kommunikasjonssjef, én data-ansvarlig, og to politiske sekretærer mindre.

Det er oppgaver vi ikke gjør i dag, og det er også noen tjenester som er svært krevende å være uten. Men det jobbes godt for nye løsninger, og jeg har stor tro på vår nye, dyktige rådmann og hans ledergruppe.

I februar brøt det ut krig i Europa. Ny kriseledelse ble satt, og vi måtte forberede oss på å ta imot flytninger. Vi måtte sjekke standarden på Hvalers bomberom, og rigge oss for å ta vare på innbyggerne på den beste måten, og planlegge for å ta imot flyktninger.

Fra sentralt hold ble det raskt opprettet ordninger slik at vi kunne gi asyl utenom mottak, hjemme hos folk eller i eneboliger.

Helse og omsorgstjenesten, oppvekst og teknisk ble engasjert. Det er mye som må på plass i en slik situasjon. Ansatte i vår lille kommune er gode på å samhandle på tvers av fag og folk. Et helt "korps "med lærere, psykologer, lege, sosiologer, transport, frivillighetskoordinator, kirken med flere, snudde seg raskt rundt. Gutta på teknisk samarbeidet med oppvekst og omsorg, og alle bidro til et svært godt tilbud til flytningene som kom raskt i gang med skole og språkopplæring. De minste begynte i barnehage.

Uten en famille på Hvaler som åpnet boligen sin, som har vært tolk, og også vært pådriver og stemme for våre nye innbyggere, ville det vært mye mer krevende. Takk til Natalie Norvik og hennes familie.

Folk på Hvaler stiller opp, samlet inn klær, og deltar gjennom frivilligheten. Næringslivet har stilt opp, og de har også gitt arbeidsplasser til våre nye innbyggere. Mange av oss ble rørt av den giverglede og hjertevarmen fra alle innbyggerne som ville stille opp å hjelpe.

Jeg glemmer aldri en ung jente som kom bort til meg i butikken. Hun fortalte at hun og kjæresten nettopp hadde kjøpt hus, og at de hadde et ledig soverom.

I dag er flere av våre nye innbyggere i jobb, og har etablert seg. Jeg vet at de er veldig takknemlige for hjelpen de har fått - og de elsker Hvaler.

Ordfører Mona Vauger

I dag er flere av våre nye innbyggere i jobb, og har etablert seg. Jeg vet at de er veldig takknemlige for hjelpen de har fått - og de elsker Hvaler.

Jeg har jobbet opp mot Viken og Statens Vegvesen for å få senket fartsgrensen langs 108 på Rød. Det har vært stort engasjement fra velforeningen på Rød, som har bidratt med gode argumenter og innsikt i faren ved at det i dag er 80 kilometers fartsgrense forbi krysset.

For ikke så lenge siden fikk jeg svar om at Statens Vegvesen skal gjøre en ny vurdering av farten i området. De skal ha en fartsmålersjekk og vurdering når kjøreforholdene er bedre på våren. Jeg har trua på at vi skal lykkes denne gangen.

Gjennom året har det vært jobbet med å finne en god løsning for å blåse liv i Åttekanten. Dette viktige knutepunktet på Vesterøy, som gikk i dvale høsten 2021 da den nye skolen åpnet på Rød. Det har vært stort engasjement. Det er mange som vil bidra til å vekke Åttekanten igjen, og det jobbes med samarbeid mellom næring, velforeninger og andre som vil skape aktivitet.

Arbeidet med en frisk Oslofjord fortsetter. Det har vært viktig for meg som ordfører å vise til den omstillingen som fiskerne på Hvaler har gjennomgått for å tilpasse seg fremtiden med skånsomt fiskeutstyr, og ikke lenger noe bifangst. Altså nytt utstyr som ikke skraper på havbunnen og at man ikke får fisk i trålen.

Å forby tråling er ingen løsning. Av hensyn til fremtiden og fjorden, er det svært viktig å bevare kompetanse og fiskerihavna fremover når vi etter hvert må omstille oss fra olje, til verdier vi kan dyrke og høste av havet.

Det finnes mye forskning og utvikling av verdiskaping på filtrerende arter som kan være viktige innsatsfaktorer i fremtidens industri og næringsutvikling, og som i tillegg vil rense fjorden for forurensing.

Vi kan være stolte av den utviklingen som skjer i fiskerihavna vår. Hvaler har også sin egen avdeling fra videregående skole i Utgårdskilen, der elever som går på fangst og fiskelinja holder til i kilen, og flere av dem går over som lærlinger hos våre fiskere.

Vi jobber også opp mot sentrale myndigheter i forhold til noe som heter pilotprosjektet, der det ligger forslag om fredningsområder som kan sette kroken på døra for dagens fiskerinæring i Utgårdskilen. Her må fiskerne bli lyttet til. En frisk fjord er kanskje enda viktigere for dem som lever av fjorden.

Hvaler kommune bruker den helhetlige tiltaksplanen for en friskere Oslofjord på alle områder der vi som kommune kan gjøre tiltak.

Et av områdene jeg har vært opptatt av er det helhetlige, der planen går på tvers av sektorer og myndigheter. Det er en ny måte å jobbe på, og det vil gi resultater. Derfor savner jeg også dette helhetlige blikket, når det nå er uenighet rundt reguleringsplanen for utdyping av havneleden inn mot Borg Havn.

Som politiker på Hvaler har jeg vært engasjert i saken om farleden fra 2010, og har alltid vært svært bekymret og fryktet partikkelspreding i våre uerstattelige naturområder. Her må føre-var-prinsippet gjelde, og jeg er veldig glad for at et nesten enstemmig kommunestyre vedtok å ilegge midlertidig bygge- og deleforbud på reguleringsplanen fra 2014, på Hvaler kommunes område av Svaleskjær og Møkkalasset. ( De områdene som skal bli sjødeponi for mudder).

Jeg har stor tillitt til Miljødirektoratet som har gitt tillatelsen, men frykter at gjennomføring etter deres strenge tillatelse i praksis ikke er gjennomførbar.

Det har kommet mye ny kunnskap etter at planen ble vedtatt. I dag vet vi at tilstanden til Oslofjorden er alvorlig, og at vi på alle områder må tenke nytt i forhold til å bruke fjorden som avløp, søpledynge eller mudderdeponi.

Jeg mener at dagens kunnskap om helhetlige planer er et eksempel på at planer på tvers av sektorer, i seg selv er ny kunnskap som fungerer, og da mener jeg Miljødirektoratet også bør fjerne sine "siloer", der de sier at farleden er et havneprosjekt og ikke et miljøprosjekt.

At det ikke er et miljøprosjekt å få bort all den giften som ligger utenfor havna, er uforståelig. Det samme er at man nå i 2023, etter all ny kunnskap, fortsatt skal la en plan fra 2014 og en tillatelse fra 2018 åpne for havdeponi av mudder i nærheten av verdens største innaskjærs kaldtvannskorallrev.

Ordfører Mona Vauger

At det ikke er et miljøprosjekt å få bort all den giften som ligger utenfor havna, er uforståelig. Det samme er at man nå i 2023, etter all ny kunnskap, fortsatt skal la en plan fra 2014 og en tillatelse fra 2018 åpne for havdeponi av mudder i nærheten av verdens største innaskjærs kaldtvannskorallrev.

Dette året har Hvaler fått sitt eget desinasjonsråd. Det er vårt eget "Visit Hvaler", der vi har lokal tilnærming på reiseliv opp mot næring, kultur, natur og frivillighet her på Hvaler. Dette er et godt utgangspunkt for å løfte frem reiselivsnæring, og bidra til et godt samarbeid mellom alle aktørene.

Hvaler har også fått ansatt flere dyktige folk på byggesak, og vi har en svært dyktig leder som har sørget for åpen dag, såkalte drop-inn-veieldning av byggesaker.

Hvaler Næringsforening lykkes med å samle aktører på Hvaler, og de arrangerer infomøter med byggesak for å hjelpe næringslivet til å starte riktig i forhold til tillatelser.

Kommunen har jobbet opp mot ØKT ( Østfold kollektiv trafikk) og fylket i arbeidet med det nye fergtilbudet til Østre øyer. Vi vil savner Petter og fergene hans, men må forholde oss til at det nå vil komme en splitter ny elektrisk ferge.

Hvaler kommune har sørget for det aller viktigste , nemlig at de som skal sette opp fergerutene lytter til de som er fastboende på østre øyer. Det har vært et folkemøte på Søndre Sandøy, der det ble gitt god informasjon, og innbyggerne kunne stille spørsmål og komme med innspill.

Nå har de som bor på Østre øyer levert et skriftlig innspill på fergerute som ØKT bør lytte til.

Hvaler satser videre på hverdagsrehabilitering. Det handler om at alle må trene litt - også de som er godt vokse. Riktig trening gir en sterkere kropp, slik at man får bedre hverdager.

Våre eldre har deltatt på et program som heter "Sykle til Paris", der eldre sykler på pedaler via en storskjerm som tar dem ut i verden, sammen med heia-rop og gnistrende ledelse av våre ansatte.

En eldre dame fortalte meg at hun ikke lenger hadde hjemmesykepleie etter at hun begynte å trene på Dypedalåsen.

Hvaler har også fått på plass 10 automatiske medisin -dispensere som passer på at de som bor hjemme får riktig medisin til riktig tid. Dette gjør at flere får medisin til rett tid, og det gir hjemmesykepleien mer tid til omsorg. Hvaler er en av de første kommunene som prøver ut dette.

Sommeren var fylt av aktiviteter og mange gjester på teltplassen på Storsand. Besøkssenteret holder mye åpent, og mange flere enn tidligere har oppdaget både naturen og det fine senteret.

Ferieklubben har gitt mange barn den helt store sommeropplevelsen. Det har vært stor aktivitet for barn, voksne og eldre gjennom besøkssenteret på Skjærhalden og Storesand.

Hvaler har blitt en godkjent nasjonalpark-kommune dette året, og vi vil profilere oss og bruke de fordelene som det innebærer inn mot reiseliv og næring.

Vi gleder oss over at vi har fått en egen badstuforening som skal drifte flytende badstue på Skjærhalden.

Det foreligger også planer for å bygge hotell på den gamle Bygger'n på Skjærhalden, og vi jobber samtidig med Skjærhaldenplanen, som også skal åpne for boliger for eldre og yngre på Floren.

I planprogrammet fikk vi opp mot 200 innspill fra innbyggerne som tas med videre når planen nå snart skal legges ut på høring.

Pendlerparkering er under utredning. Spesielt ved Tunell Vest har det vært vanskelig å få til fordi vi ha så mange sjeldne planter i dette området. Nå har Statens vegvesen og fylket gitt klarsignal for å bygge parkeringsplasser inne i volden mellom Vikerveien og 108.

Brekke Gamle Skole fikk dette året den store Bevaringsprisen fra Viken fylkeskommune. Det er en høythengende pris. Brekke og Hvaler Kulturvernforening fikk prisen fordi det var gjennomført en restaurering av svært høy kvalitet. Arbeidet ble gjennomført av mange frivillige, og bygget har blitt tilgjengelig for alle gjennom det å bli en kystledhytte.

Jeg er veldig stolt av å være ordfører i en kommune som har en kulturvernforening som gir så mye i form av vedlikehold, prosjekter, glede, folkehelse og å være en god formidler av Hvalers historie.

Ordfører Mona Vauger

Jeg er veldig stolt av å være ordfører i en kommune som har en kulturvernforening som gir så mye i form av vedlikehold, prosjekter, glede, folkehelse og å være en god formidler av Hvalers historie.

Det er spennende å følge utviklingen hos næringsaktører her på Hvaler som satser på kortreist mat og nye løsninger på mange områder når vi i tiden som ligger foran oss må omstille oss etter FNs bærekraftsmål.

Jeg har brukt en del tid på å synliggjøre at byråkratiet og lovverket må fornyes i takt med nye arter som høstes i havet. Høsting av Stillehavsøsters er et eksempel på drift som ikke passer under regelverk for fiskeri, og da er det krevende å prøve å få til noe.

Nye måter å produsere energi på, og god planlegging av nett og infrastruktur, er viktig for fremtiden. Her skal kommunen ha en ledende rolle.

Hvaler har stor fokus på strømsparing på alle områder. Jeg tror det uansett har vært klokt med en gjennomgang og en bevisstgjøring på hvordan vi bruker strøm.

Det er en helt spesiell tid. Limet som fikk den nye verdensordenen til å henge sammen etter den kalde krigen har begynt å løsne. Kinas ambisjoner, maktkamp i Midtøsten, cybertrusler, nasjonalisme, Trump, klimaendringer, krigen i Ukraina og energikrise er symptomer på at vi går krevende tider i møte.

Å styre trygt i dag er upopulært, og det koster. Men viktigere enn noen gang er det å ha en god tidshorisont utover øyeblikket.

Ordfører Mona Vauger

Mangel på energi har gitt en sterk prisøkning. Å styre trygt i dag er upopulært, og det koster. Men viktigere enn noen gang er det å ha en god tidshorisont utover øyeblikket. Å holde inflasjonen nede, slik at du og jeg ikke får skyhøy lånerente, er jobb nummer én nå. Da må hele landet bruke mindre penger, slik at de kronene du og jeg har på kortet ikke blir mindre verdt. Samtidig må vi se med nytt blikk på hvordan landet skal posisjonere seg for å i fremtiden kunne ha nytte og konkurransefordeler av egenprodusert kraft.

Vikan velge å bruke dagens situasjon på å endre oss mot gjenbruk, finne glede og nytte i det å reparere ting, og ikke forbruke natur på den måten vi gjør i dag. I tillegg er det viktig å se på den store avstanden mellom prisvekst og statlige minsteytelser og statlige satser for livsnødvendig sosialhjelp for de som sliter mest. Det er ikke riktig at vårt sikkerhetsnett skal legges over på frivilligheten og organisasjoner. Det er flott at de er et godt supplement, men det skal ikke være ikke normalen.

På Hvaler er det også mange som sliter i dag. De må vi ta vare på. Aldri før har det vært så viktig å stille opp og løfte frem dem som sliter med å betale regningene sine.

Her på Hvaler er vi heldige som har flere store organisasjoner, der svært mange er engasjert for å hjelpe. Jeg vil tro at dette er helt unikt, og på vegne av innbyggerne er jeg veldig stolt av alt det som gjøres.

Vi har mange ressurssterke givere både fra privatpersoner og næringsliv som stiller opp sammen med oss for å hjelpe. Jeg er glad for at vi for et par år siden etablerte Frivillighetssentralen, som koordinerer og er et bindeledd mellom kommunen og frivilligheten.

Året 2022 har sluppet oss fri til å være sammen igjen. Hvaler-samfunnet og frivilligheten har blomstret mer enn noen gang.

Jeg føler meg veldig heldig som får lov til å lede et kommunestyre med mange engasjerte politikere som brenner for vårt Hvaler. Sammen har vi lykkes med mye bra i året som har gått.

Ønsker alle en fredelig og fin julefeiring og et flott nytt år!

Mona Vauger

Ordfører

Powered by Labrador CMS