Jul på Hvaler

Ordfører Mona Vauger er artikkelforfatter.
Ordfører Mona Vauger er artikkelforfatter.

2023- Vårt Hvaler!

Dette er et langt brev fra meg til innbyggerne. Å snakke om året som har gått er vanskelig å formulere på noen få setninger.

Publisert

Ser på nyhetene med min 12 åring. Grå støvete fortvilte barneansikter, barn med amputerte kroppsdeler og skader. 

Uvirkelig virkelighet. Som et gjenhør med tiden vi alle trodde vi var ferdige med. 

Har vi blitt for søvnige og tatt for gitt at sikkerhetsnettet som ble bygget opp etter 2 verdenskrig skulle vare for alltid? 

Når det oppstår store forskjeller mellom folk, der mange lever i fattigdom og ser at noen få lever i stor overflod gir lynrask mobilisering via sosiale medier, ofte styrt av autoritære krefter. Utenforskap og fattigdom som skriker etter forandringer lar seg lett overtale mot populisme og kortsiktige overfladiske løsninger, som igjen bare vil skape mer urolighet og mer ulikhet. 

Å ta ansvar og velge bærekraftige langsiktige løsninger taper mot populismen. I et sånt bilde åpnes døren for diktatorer kamuflert som redningsmenn som skal gjøre verden "great again".

Det er krevende tider for alle. Det betyr å gjøre upopulære grep. Også her hjemme. Hun fikk rett, den eldre damen som sa til meg for noen år siden at alt ikke kunne vokse til himmels. At de fleste av oss ikke hadde hatt det bedre, at kjøpekraften hadde økt i tiår.

Vi er i en ny" jappetid", der alle må bruke mindre penger for å dempe inflasjonen. De som merker det mest er de som har minst. Her må felleskapet stille opp. Det betyr å bruke mer penger på å bøte på og støtte oppunder de områdene der folk strever mest. 

Å se at vi ikke har nok, at pengene ikke strekker til for tiltak som kan lette hverdagen til folk er krevende. Samtidig som vi vet at staten må holde tilbake pengebruken, hvis ikke vil de som sliter mest få det enda verre. 

Landet mangler arbeidsfolk og kompetanse. På noen områder kan man ikke lenger bare øke budsjettene så blir jobben gjort når det ikke finnes arbeidskraft. 

Mer enn noen gang er det viktig med trygg styring, og politikere som står i stormen gjør det som er riktig for en langsiktig og trygg styring.

Hvis vi ikke gjør det vil prisene stige enda mer enn lønningene, og vi får mindre igjen for pengene våre. Da må renta enda mer opp for å bremse pengebruken. Det finnes ikke noe kvikk fiks. For å komme igjennom dette må det gjøres upopulære grep. Høy rente skal dempe dette. Og det virker selv om det koster mye for de aller fleste av oss.

Hvaler kommune har mye lån som følge av et nytt og dyrt vann- og avløpssystem. Det koster mye å bygge og drive vann- og avløp med så mye spredt bebyggelse. 

Vi har bygget ny stor skole, sykehjemsplasser, dagsenter, omsorgsleiligheter, flott senter på Østerhaug, nytt orgel og sprinkelanlegg i Hvaler kirke, fiber til alle, for å nevne noe. 

Ingen sløsing, men investert til det beste for barn og unge, omsorg , eldre , frivillighet og næringsliv.

Vi er godt skodd for fremtiden, både ved at næringer og de fleste kan være koblet på fiber som er noe helt annet enn G5 eller 6G, som egentlig bare er en slags stor wi-fi , der vi måtte ha en "skog av master" på Hvaler for å sikre like god levering av nett som fiber. Dessuten må det fiber til alle disse mastene.

Hvaler har blant annet 86 pumpestasjoner som pumper alt vårt avløp til Fredrikstad. Hver og én av de koster fire millioner å bygge. De trekker ganske mye strøm, og de må være tilkoplet fiber slik at de kan overvåkes. 

Det er dette du betaler for i gebyrer. 

Det er strengt regulert til selvkost, slik at det ikke er mulig å ha avgifter høyrere enn det det faktisk koster å drifte, men vi kan ha lavere avgifter og "tære på" sparepengene våre. 

Men alle skjønner at det er lite bærekraftig å subsidiere avgifter med penger vi kunne brukt på omsorg og oppvekst.

Dette året har vi indeksregulert eiendomsskatten i forhold til 2013. Det betyr at den går litt opp, tilsvarende pris- og lønnsvekst. Det er jo også fordi alt er blitt så mye dyrere for kommunen som skal gi de samme gode tjenestene til innbyggerne. I tillegg har renteutgiftene økt fra 10 millioner i året til 36.

Kutt i driften på alle nivåer i kommunen, bruk av fond og økning av eiendomsskatt gjør at vi kan drifte ansvarlig og ta vare på barn og unge og de som trenger omsorg i vår kommune. 

Jeg er stolt av at et bredt flertall av våre politikere tar et tak og står sammen i en krevende tid.

At vi har et bredt felles budsjett der både borgerlige og rødgrønne står sammen vitner om politikere som setter ideologiske kjepphester til side for å finne den beste løsningen for innbyggere på Hvaler. Jeg tror også det er historisk at både høyresiden og venstresiden finner sammen i budsjettvedtak her på Hvaler.

I året som har gått har politikerne hatt innspill til Nasjonal transportplan gjennom regionrådet. I tillegg er det sendt inn en ekstra bekymring om Kjøkøysund bru fra Hvaler kommune. 

Jeg er opptatt av at vi skal få ny bru og at det blir bygget gang- og sykkelvei fra Ødegården til Åsebu, som vi har regulert og er klar for oppstart.

Strekningen fra Ødegården til Hauge på Vesterøy jobbes det også med, og vi vil også se dette i sammenheng med rullering av kommuneplanen, for å se om vi kan finne løsninger for boligbygging, samtidig som man bygger gang- og sykkelvei. Flaskehalsen er å finne en løsning opp Bratte bakke.

Å gjøre endringer på fylkesveinettet er krevende og tar lang tid. Men vi kommer i mål. Skritt for skritt. Nå har vi lykkes med å få satt ned fartsgrensen på Rød, og vi må se om vi kan få igjennom noen lignende på Skjelsbu. 

Området utenfor tunell vest er ferdig planlagt fra fylket, og der kommer det en pendlerparkering inn i volden mellom Vikerveien og 108.

Kommunen har faste møter med Hvaler næringsforening. Dette gir oss verdifull innsikt i problemstillinger og muligheter til å tilrettelegge bedre for næringslivet. 

På Hvaler har vi en aktiv næringsforening som har god kunnskap og kjennskap til alt som skjer her ute, og de er klokkeklare på utfordringer og løsninger. Nå har de laget en " HUB" som skal være et sted der næringslivet kan samarbeide når de kan, og konkurrere når de må . 

Næringsforeningen har hatt arrangementer med mange viktige temaer, som f.eks. byggesak, som ofte er en viktig premissleverandør for næringslivet.

Dette året har vi fått bemannet opp både planavdeling og saksbehandlingskapasitet på byggesak. Dette skal gi bedre tjenester. Byggesak har også hatt åpne kvelder der innbyggere kan komme direkte for å få vurdert sine byggeplaner.

I samarbeid med styreleder for gjestehavna har det vært laget gode fremtidsplaner som jeg håper alle eierne kan støtte oppunder, slik at vi kan fortsette å utvikle havna.

Skjærhaldenplanen er lagt ut til høring, etter mange innspill fra innbyggerne. Den rydder opp og inneholder planer for både hotellutbygging, havnene og nye boligområder.

Avtaler og fremtidsplaner for Åttekanten har kommet på plass. Åttekanten velforening har flyttet inn og satt i gang klargjøring av lokaler for nærområdet. Her er det mange muligheter for sosiale og fine møteplasser.

Hvaler har tatt imot 46 flyktninger fra Ukraina. De har skolegang og norskopplæring på Floren. Vi er også så heldige at vi har flere pensjonerte Hvaler-lærere som underviser, og mange jobber også frivillig. 

Våre nye innbyggere inkluderes i frivillighet og arbeidsliv. Dette er virkelig et lite lokalsamfunn på sitt beste.

Hvaler kommune har også gjennom året jevnlige møter med Hvaler hytteforening. Våre deltidsbeboere bidrar også i foreningslivet, og de har veldig ofte innspill og gode tanker for hvordan vi sammen skal ta vare på vårt Hvaler fremover. 

Hvaler får snart ny ferge. Historisk har det alltid vært litt diskusjoner når båt og ferge skal skiftes ut her ute. Dette er "livslinja" for mange - den gjør det mulig å leve og bo på østre øyer. 

Jeg tror at hvis kommunestyret hadde fått bestemme, hadde nok Peter Parmer og hans "flåte" fått fortsette i mange år videre. 

Men det er fylket som bestemmer, og en anbudsprosess og krav om utslippsfri ferge har gitt oss en splitter ny ferge som heter MS Torine. Ferga er oppkalt etter Torine Madsen, som var den første folkevalgte kvinnen i herredsstyret på Hvaler i 1913.

Som sin navnesøster har Ferge-Torine fått en utfordrende start i sin inntreden i Hvaler-riket. Men tilbudet til de som skal bruke ferga er det viktigste. Rutetabellen skal tilpasses, vi får nye brygger og kaier. 

Fylkeskommunen har noe å lære i forhold til prosess og hva slags omfang det egentlig innebærer å bytte ut en så stor og viktig del av vår infrastruktur.

I boken til Otto Reff om bygging av Fastlandsveien til Hvaler, kan vi lese at Fastlandsveien ble mye dyrere enn budsjettert. 

Politikeren på Hvaler var også oppgitt den gangen….da hadde fylkeskommunen ikke planlagt for høyvann.

Hvaler har vært aktiv inn mot Frisk Oslsofjord 2- prosjektet som styrer forskjellige forskningsprogram som kartlegging av hele havbunnen i Oslofjorden, i samarbeid med Kongsberg maritime. Programmene ledes av Havforskningsinstituttet og har også ansvar for kurs og ekskursjoner for videregående og elever i hele regionen. 

Dette er ledet av forskere på forskjellige fagfelt, i samarbeid med Inspiria. Disse tok også et oppdrag på bestilling fra Hvaler kommune for å dokumentere et rikt artsmangfold på Ramsøflaket, der hvor det skal være sjødeponi for mudder.

Denne rapporten ble sendt inn til Miljødirektoratet som bevis på at det er feil faktagrunnlag i tillatelsen fra 2018. Miljødirektoratet konkluderte med at selv om tilstanden er mye bedre enn det tillatelsen beskriver, var det ikke avgjørende for dem, og de trekker likevel ikke tillatelsen.

Det er også interessant at det er svært mange forskere som nå er engasjert for både å finne løsninger for å ta alt på land og for å vise til den store risikoen ved å dumpe så store muddermasser på Fredrikstad kommunes side av Svaleskjær og Møkkalasset. 

I desember ble det tatt mudderprøver i området fordi mikrolivet i mudderet skal undersøkes, sett i lys av hva dette betyr for økosystemet i havet.

Det kan se ut som om det er vanskelig å få entreprenører til jobben. Derfor ba Kystverket om å få endret tillatelsen til at det kunne mudres og dumpes hele året - ikke bare utenom torskens gytetid - og de vil endre slik at større mengder med masser kan dumpes på én gang gjennom et mye større rør ned på havbunnen. 

Hvaler kommune har svart ut høringen, og vært helt klar på at disse endringene ikke kan godtas. Jeg vil også tro at det ikke bare er attraktivt å ta oppdrag som helt sikkert får mye negativ oppmerksomhet.

 Jeg har en avtale med miljøvernministeren 10. januar for å legge frem nye momenter i saken.

Det har vært fokus på fiskeripolitikk. Sentrale myndigheter må vite at Sør-Norges største fiskerihavn øst for Lindesnes ligger i Utgårdskilen. Nå skal det jobbes med kvotemeldingen, og her er det viktig at den ivaretar de små fiskebåtene som både er mer miljøvennlige, og som gir mange arbeidsplasser her på Hvaler.

Borg havn har ressurser til å ruste opp våre kaier og brygger, og nå er også reguleringsplanen i Bølingshavn vedtatt.

Det jobbes med Vauerkilen, med å skaffe kunnskapsgrunnlag for å få tilgang på tillatelser og midler for å gjøre fysiske grep i kilen, både for å heve kvaliteten på vannet, men også for at den kan bli litt enklere å bruke med båt.

Frivillighet og kultur bidrar til felleskap. Det har vi mye av her på Hvaler. Vi er heldige. Vi tar vare på hverandre.

Nå har Hvaler Badstueforening kjøpt badstue som kommer til påske, og vi har fått pumptrack-sykkelbane til ungene på Floren.

Båten "MS Hvaler" har hatt sin første ferd til Hvaler, og Hvalerskøyta tar form i båtbyggeriet i Brottet. 

Vår frivilligsentral er en motor ut mot foreninger og folk, der alle er bidragsytere til å gjøre hverdagen enklere for mange.

Røde kors setter søkelys på helse og beredskap, og motvirker utenforskap. 

Hvaler Sanitetsforening sørger for trivseltralle for de eldste og havregrøt til de yngste, og bidrar med masse omsorg til innbyggere som skal ta vaksine, eller som av en eller annen grunn trenger noe ekstra. 

Foreningen har satt kvinnehelse i fokus og det er inspirerende å se hvilken kraft som finnes i Hvaler Sanitetsforening.

Thomas Holmen Olsen og gjengen hans har fått Floren kulturhus til å bli et svært så levende lokale, med kulturkvelder og flotte konserter med korpset vårt, og kunstutstillinger om sommeren. 

Hvaler idrettslag sørger for at mange barn og unge får utfolde seg i lek og sport, og vi har fått idrettsutøvere som utmerker seg i nasjonal sammenheng. 

Hvaler kulturvernforening har mange flinke, glade folk som koser seg sammen i arbeidsprosjekter. De har en gjennomføringskraft uten like. 

Hagelaget sørger for kunnskap og inspirasjon, i vår frodige og fine kommune. I tillegg blomstrer foreningslivet der menighetshus og samfunnshus, øy for øy, skaper møteplasser og rommer frivilligheten slik at vi kan være sammen og ta vare på hverandre.

Hvaler kom på 2. plass i verdensmesterskapet "World Roads", som er VM i sykling etter skjerm for eldre. 

Makan til entusiasme skal man lete lenge etter. 

Denne gjengen med godt voksne hvalerfolk har syklet og syklet, og vant 2.-plassen og mye bedre helse! 

Her har også frivilligheten bidratt med vaffelsteking , omsorg og heiarop. 

En eldre dame fortalte meg at hun hadde "sluttet" med hjemmesykepleie etter å ha deltatt i et sånt sykkelprogram på Dypedalåsen. Å trene helt til livets slutt gir bedre hverdager, klarere hode, bedre humør og masse helsegevinster. Vi gleder oss til fortsettelsen.

Hvaler har fått sitt eget demenskor, under kyndig ledelse av Hvalers Alexander Hermansen, som får kordeltakerne til å blomstre.

Det bygges ny brannstasjon på Sandbakken i disse dager. Det er viktig for beredskap og sikkerheten til oss innbyggere.

Etter vedtak i 2023 blir det nå satt i gang bygging av verksted i tilknytning til skolen vår. Her skal våre elever får praktisk undervisning og erfaring. Bygget skal bygges i samarbeid med byggfaglinjen på Greåker vgs. 

Mange av våre elever vil ha glede av å kunne lykkes i praktisk undervisning. I fremtiden vil etterspørsel etter fagarbeidere og mestere øke kraftig. 

Vi håper at status for mester i fremtiden vil bli like populært som å ta en master.

Ungene er fremtiden. Kommunens viktigste "overskudd" er elever som er godt rustet for fremtiden. Det er politikere på Hvaler veldig opptatt av.

Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til vår dyktige administrasjon og rådmann som gir Hvalers folkevalgte kunnskap og innsikt slik at våre vedtak for innbyggerne kan gjennomføres og gjøre din og min hverdag bedre.

Og takk til alle ansatte i Hvaler kommune som gjør det mulig for oss å leve gode liv her ute i havgapet.

Ønsker alle en god jul og et flott nytt år

 

Mona Vauger

Ordfører

Powered by Labrador CMS