Meninger

Når skal fiskerne få de samme rammebetingelsene som landbruket, spør Ragnar S. Thorkildsen i denne kronikken.

- Når skal fiskerne få samme rammebetingelser som de i landbruket?

Dette er en kronikk fra Ragnar S. Thorkildsen. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert

Glomma er 604 km, og har sitt utspring i Aursunden i Røros kommune. Den munner ut i Oslofjorden ved Fredrikstad.

Glomma bruker ca én uke på å renne fra sitt utspring til sitt utløp.Det er mange elver og bekker som gjør at Glomma vokser seg stor på sin ferd mot havet.

Glommavassdraget er Norges største og lengste vassdrag. Det inkluderer elvene Glomma - Lågen og Vorma, samt bielver. 

NIBIO - norsk institutt for bioøkonomi, rapport nr. 173 - 2019:

Fagområde for undersøkelsen er jord og arealbruk, vannkvalitet. Det er gjennomført mange former for beregninger for store deler av vannregion Glomma, for å belyse vannkvalitet og tiltak mot fosforavrenning, med hovedfokus på jordbruksareal. Analysene tyder på at et flertall av de undersøkte vannkvalitetene har målte gjennomsnittsnivåer av totalfosfor som overskrider grensen mellom god og moderat tilstand for fosfor, enten det er elver, bekker eller innsjøer.

Rapport fra Miljødirektoratet, publisert 07.11.23, konkluderer med at man ikke er i rute med å gjøre Oslofjorden frisk.

Statsminister-besøk om avrenning til Oslofjorden, publisert 14032023:

Det ble et topptungt møte på Bryn Gård da statsminister Jonas Gahr Støre, Sandra Borch, Espen Barth Eide, Bjørn Gimming i Norges Bondelag og statsforvalteren i Oslo og Viken kom for å snakke om avrenning til Oslofjorden.

Bjørn Gimming sier at fokuset har lenge vært på fosfor. Der har vi kommet langt. Nå er vi mer over på hvordan vi kan få en reduksjon av utslipp av nitrogen. Vi ønsker jo heller ikke at overskuddsnitrogenet skal havne i vassdragene eller i fjorden. 

Om dette er et omforent tiltak mellom staten og landbruksnæringen for å få til en renere Oslofjord, hvordan skal man da forklare logikken i å gi bedriften i Asker tillatelse til å øke utslippstillatelsen fem ganger, dvs. til 200 tonn?

På vegne av den vanlige borger ved Oslofjorden må det være tillatt å spørre miljøminister Andreas Bjelland Eriksen hva han tenkte da han velsignet utslippet.

Utslippet står i grell kontrast til statens pålegg til kommunene om å bygge kostbare renseanlegg , ja for nettopp nitrogen. 

Skal Andreas Bjelland Eriksen i fortsettelsen være like generøs med nitrogenutslippet, blir det en dyr fornøyelse for kommunene .

Tanken om Iraks informasjonsminister "komiske Ali" svirrer i bakhodet.

Rammen for regionale miljøtilskudd økte med 185 millioner for 2023. 70 av disse millionene er øremerket mindre avrenning til Oslofjorden. Fylkesleder i Østfold Bondelag, Ole-Kristian Bergerud, sier følgende: 

"Det er viktig at vi fortsetter og får lov til å jobbe målrettet med avrenning til Oslofjorden. Til dette trengs det også betydelige midler - gjerne øremerket - til avrenning. Vannforskningen viser klart at vannet er vesentlig renere på oversiden av Sarpefossen, enn på nedsiden". 

Miljømyndigheten burde helt klart titte industribedriftene nærmere i kortene, idet mange benytter prosessvann fra Glomma. Hva med å montere måleutstyr? Dette gjelder også kommunale utslipp. 

Lederen i Oslofjordens Friluftsråd foreslår full stans i yrkesfisket. Full stans i fritidsfisket. Det er dramatisk, men absolutt nødvendig, sier lederen.

Det er paradoksalt at landbruksnæringen vil subsidieres av staten for å forebygge avrenning, mens fiskerne nå blir truet fra flere hold om å oppgi sin næring. 

Når skal fiskeren få samme , eller tilnærmet, samme rammebetingelser som de i landbruket? Hvorfor kan ikke fiskerne få like lang tid for eventuell omstilling,( til 2030 ), og hvorfor kan det ikke komme statlige midler til utprøving av alternative redskapsmetoder?

En rekefisker i slutten av åttiårene forteller at han aldri i sin lange karriere som fisker har fått så mye reker som nå. Da er det kanskje betimelig å spørre hvorfor rekekvotene for kommende år er redusert med 25%? Finnes det en logisk forklaring ?

Man behøver ikke være marinebiolog for å forstå at tråling eller fiske ikke er årsaken til at Oslofjorden stort sett er tom for bunnfisk. Det er flere år siden småfisket i fjorden var kommersielt. 

Den eneste fornuftige forklaring må være at vi mennesker selv har ansvaret for tilstanden fjorden har havnet i. Det vil i korthet si at fisken ikke har livsbetingelser i fjorden grunnet den enorme forurensning vi selv har forårsaket gjennom mange år.

Når jeg skriver vi selv, så er også i høyeste grad Miljømyndigheter medansvarlige ved sin utrolige unnfallenhet i denne alvorlige saken som rammer så mange.

Det må være deprimerende å være en næring som har holdt på i over 100 år, og nå skal være en av årsakene til en fiskefattig Oslofjord. 

Næringen må selv bære tapet ved dårlig vær og landligge, mens næringen i landbruket blir subsidiert av staten ved avlingssvikt på nettopp - dårlig vær. Begge næringer bidrar med mat til folket !

Mvh 

Ragnar S Thorkildsen

Powered by Labrador CMS