Meninger

- Er Hvalers innbyggere blitt utsatt for propaganda?

Dette er e kronikk fra Folkeaksjonen mot høyhushotell på Sand. De gir uttrykk for skribentens mening.

Det rød-grønne flertallet, med støtte fra Hvaler Styrbord, vedtok som forventet i kommunestyremøtet 13 juni, å ikke sende hotellsaken på Sand ut på offentlig høring og ettersyn. 

Høyres gruppeleder Sandvik Olsen ønsket imidlertid å gjøre nettopp dette, slik at Hvalers innbyggere kunne få anledning til å si sin mening om planene slik at "folk på Hvaler ikke bare må forholde seg til propaganda". 

"Folkeaksjonen mot høyhushotell på Hvaler" klarte gjennom en stor innsats av svært mange engasjerte folk på Hvaler, å få laget og levert et kampanjeskriv i postkassen til samtlige husstander på Hvaler før valget.

Kampanjeskrivet inneholdt bl.a. utdrag fra overordnede planer, Hvalers kommuneplan, regional kystsoneplan for Østfold m.fl., som i klartekst viste at hotellplanene på Sand ville komme i konflikt med disse. 

I tillegg fant vi at det kunne være interessant for Hvalers innbyggere å få informasjon om konklusjonene i den gode og grundige konsekvensanalysen fra det anerkjente rådgivningsselskapet Sweco. 

Rapporten ble utarbeidet på oppdrag fra utbygger. 

Denne rapporten konkluderte i korte trekk med at hotellprosjektet ville få store negative konsekvenser for landskap, kulturmiljø og friluftsliv på Hvaler og for nærområdene. 

Vi informerte også i kampanjeskrivet om at hotellprosjektet ville føre til et betydelig naturtap, og at hotellområdet er en del av et stort unikt sammenhengende tur- og naturområde på Hvaler som har stor verdi. 

Vi er glade for at et stort flertall i kommunestyret, 15 av 21 representanter, med dette har sagt et tydelig NEI til et høyt hotell på Sand, og at utbygger nå må komme opp med et helt ny plan hvor høyden tas ut. 

Begrunnelsen i de rød-grønnes vedtak var nettopp at høyhushotellet ville medført et brudd med tidligere nevnte overordnede planer. 

Føljetongen om hotellet på Sand er sannsynligvis ikke over, all den tid det har kommet signaler fra utbygger om at de vil komme med et nytt forslag. 

Vi er imidlertid blitt ytterligere overbevist gjennom denne snart fem år lange planprosessen, om at et hotell på Sand er en dårlig ide. Dette som en direkte følge av beliggenheten. 

Griff Arkitektur/utbygger beskriver den uegnede beliggenheten på følgende måte i detaljregulereringsplanen; 

"Hotellets høyde er vurdert som prosjektets pre sett fra et drifts-/kommersielt synspunkt, bla fordi tomta ligger tilbaketrukket fra sjøen. Kyst og sjø er det viktigste trekkplasteret for besøkende til Hvaler. Det er vurdert som vesentlig for realisering av et hotell på denne tomta at anlegget blir en attraksjon og destinasjon i seg selv.."

Et hotell på Hvaler som skal være attraktivt og forlokkende for besøkende, bør ligge i umiddelbar nærhet til sjø og badestrand, og andre fasiliteter som restauranter, butikker mm, og ikke inne i en skog langt fra slike tilbud. 

Leder i Utvalget for plan og byggesaker Merethe Pedersen, poengterte noe svært viktig i kommunestyremøtet 13 juni; selv om aktuell tomt på Sand er avsatt til hotellformål i kommuneplanen, betyr ikke dette at det MÅ bygges et hotell der, men at det KAN bygges. 

Vi vil fortsette å følge denne saken fremover, og fortsette det folkelige engasjementet gjennom å bl.a tilgjengeliggjøre informasjon, og skrive leserinnlegg med saklige og velbegrunnede argumenter. 

Noe som de aller aller fleste på Hvaler forstår ikke kan stemples som propaganda. 

God sommer! 

Ellen Enger, Elin Olsen, Axel Charles Dahlgren, Jørgen Eliassen, Jim Olsen, Ole Martin Olsen

Powered by Labrador CMS