Leserinnlegg

Halvor Fjeld, gruppeleder i Sarpsborg Senterparti, mener mudreprosjektet ved Øra er et sjansespill.
Halvor Fjeld, gruppeleder i Sarpsborg Senterparti, mener mudreprosjektet ved Øra er et sjansespill.

Mudringen i Borg Havn

Sarpsborg Senterparti deler Hvalers bekymring rundt mudreprosjektet i Borg Havn. Forfatter av innlegget er gruppeleder i Sp, Halvor Fjeld.

Publisert


Farleden inn til Borg Havn
Farleden inn til Borg Havn

En stor, viktig og omstridt mudring i Borg Havn er i gang. Havna er svært viktig for næringsliv og sysselsetting i blant annet Nedre Glomma-regionen.

Den er eid i fellesskap mellom Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler kommune.

Som prøveprosjekt i år, fjernes 10.000 kubikkmeter elvesediment og slam, hvorav halvparten skal deponeres på land og halvparten i et sjødeponi.

Senere skal mer enn hele gigantiske 700 000 kubikkmeter mudres og deponeres.

Og mengden innhold av giftige stoffer skal avgjøre hva som skal på land og hva som skal i sjødeponi. Massenes innhold er umulig å ha presis kunnskap om, men beviselig inneholder de tungmetaller (bl.a. kvikksølv), næringssalter (nitrogen m. flere) fra kloakk, landbruk og industri i hele Glommavassdraget, fra mange 10-talls år tilbake.

Dette mudreprosjektet er det klart største som er blitt foretatt i Norge, og Miljødirektoratet stiller krav om at de beste tilgjengelige teknikker skal brukes.

Gruppen " Redd Hvalerskjærgården" hevder at Nederland, som har stort behov for mudring av havner, benytter oppsuging i stedet for grabb og deponi på land.

I september 2022 fikk Sjöfartsverket ikke innvilget sin søknad om å deponere forurensede masser fra mudringen i Göteborg havn, i sjødeponi.

Havs- og vattenmyndigheten sier at det ikke er forenlig med lovverket å ha en «soptipp» til havs.

Hva gjør de da av mudderet i Göteborg?

Det hersker enighet om mudringsbehovet, men ikke metoden. Kystverket, som står for prosjektet, støtter seg på en reguleringsplan fra 2014, og ønsker å grave opp mudderet på en lekter og deponere det ved Svaleskjær og Møkkalasset, og noe på land som kontroll og referanse.

Dette er rett utenfor Bevø camping, Thorsølandet, og i randsona til Hvaler Nasjonalpark med blant annet Nord-Europas største kaldtvannskorallrev.

Det er velkjent hvilken tilstand både ytre og indre Oslofjord befinner seg i; den er i nærheten av full kollaps og sammenbrudd av de maritime økomiljøene.

Skjærgården er til store deler dekket av blant annet trådalgen lurv, som fester seg på fjell, tang og tare. Forsker Andre Stålstrøm fra NIVA, er svært bekymra for vannkvaliteten i fjorden, og sier vi er minst 30 år bak Sverige og Danmark med hensyn til rensing.

I Sarpsborg kommune er det totalt 2700 hytter, antagelig minst 2000 ved sjøen. Fredrikstad har 4400, og Hvaler 4300. Til sammen nærmere 11000 hytter.

I et folkehelseperspektiv har dette en enorm verdi med tanke på alt friluftsliv, rekreasjon og livskvalitet dette representerer. I tillegg kommer alle andre som benytter kyststripene med båt, kajakk, fiske og annet.

Et annet moment er næringsstoffene som finnes i slammet av for eksempel fosfor.

Kloden er helt avhengig av fosfor som bestanddel i produksjon av kunstgjødsel, for å opprettholde matproduksjonen.

Fosforet er en svært begrenset ressurs i verden, så her må det være mulighet for resirkulering og slam til annen jordforbedring.

Mange husker Borg Havn sin dumping av 40 000 m3 slam ved Haslau fra 2014 til våren 2016. Hytteeiere husker sikkert også hvordan strendene ved Dusa på Grimsøya, og i Skjebergkilen for øvrig, så ut den gang, jmfr. Sarpsborg Arbeiderblad.

Dykkere melder at fremdeles er havbunnen utenfor Dusa øde og uten liv.

Her ligger det store verdier for nålevende og fremtidige generasjoner i potten. Dette må være et typisk tilfelle hvor føre-var-prinsippet må brukes.

Feilgrep her er uopprettelig.

Vi er i mange statlige og kommunale planer pålagt å bruke best tilgjengelige teknologi som metode, det gjør man ikke her.

Norge, verdens rikeste land, i 2022, kan ikke være bekjent av å deponere usikre masser til havs. Det minste man burde forvente var å deponere massene på land. Har man ikke plass nok, bør man vente til ny plass er frigjort.

I forrige uke vedtok Hvaler kommune midlertidig stopp av deponering av muddermasser på Hvaler.

Sarpsborg Senterparti støtter Hvaler kommunestyre sin frykt for irreversible inngrep, og deres beslutning.

Vi mener at man etter et føre-var-prinsipp burde deponere alle muddermassene fra Borg havn på land, som man gjør med havnemudderet i våre naboland.

Dette burde være et selvfølgelig krav, av hensyn til våre bærekraftmål, mangfoldet i naturen og våre fremtidige generasjoner.

Feilvurderinger her vil være uopprettelige.


Sarpsborg Senterparti, ved gruppeleder Halvor Fjeld

Powered by Labrador CMS