Valg-23

Paul Henriksen fra Hvaler Arbeiderparti er forfatter av denne artikkelen.

- Fremskrittspartiets historieløse spill for galleriet om Hvalers havner

Dette er en kronikk. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert

Med denne overskriften sikter jeg til intervjuet Hvaler Budstikke hadde med Cathrine Linnes (Frp) torsdag 24.08. - om å føre forvaltningen av havnene på Hvaler tilbake til kommunen etter at disse ble overført til Borg Havn fra 01.01.2018.

Hva har så skjedd de siste ti-årene med havnene på Hvaler?

Fram til 2005 hadde Hvaler kommune ingen gjennomarbeidet plan for havnene. Det vi derimot hadde var et mangfold av skrevne og ikke skrevne avtaler, uklare eierforhold, et stort investeringsbehov og manglende økonomiske ressurser for å møte de mange utfordringene havnene var fullt opp av.

Etter initiativ fra daværende rådmann Torleif Gjellebæk , og med støtte fra oss som den gang utgjorde flertallet i kommunestyret (AP, SV og SP), ble det igangsatt et arbeid for å få på plass Hvalers første havneplan.

Dette var et banebrytende og utfordrende arbeid som satte fokus på betydelige utfordringer og behov for endringer i havneforvaltningen. Det arbeidet med planen synliggjorde var at vi sto ovenfor et av de største endringsprosjektene i nyere historie, på mange vis lik arbeidet med elektrifiseringen fra 1948, samferdselsprosjektene på 60- og 70-tallet og VA-prosjektet på 1990-tallet.

Den nye planen vedtatt i 2005 løftet således fokuset på Hvalers havner og ga klare signaler om behovet for en styrket havneforvaltningen.

Skifte av administrativt personell i kommunen på denne viktige posten skulle etter hvert synliggjøre en betydelig svakhet i kommunens havneforvaltning, i form av manglende fagkompetanse.

Verken på øverste administrative nivå, eller for den del på saksbehandlernivå, var det tilstrekkelig fagkunnskap, herunder juridisk kompetanse for å løfte dette viktige samfunnsområdet.

Dette ikke som kritikk av de som i disse årene "gjorde så godt de kunne", men som en erkjennelse av at noe måtte gjøres for å ivareta og utvikle den ressurs som havnene på Hvaler representerte. Her var det klart at det krevdes samarbeid med en profesjonell aktør om dette viktige området skulle videreutvikles og bli en fornyet samfunnsressurs.

Tiden for lettvinte løsninger og tvilsomme avtaler måtte erstattes med faglighet og økonomiske investeringer. Etter hvert ble det mer og mer aktuelt å gå i dialog med Borg Havn, som nettopp hadde dette; erfaring, faglighet, og økonomiske muskler som kunne komme havner og anlegg i tilknytning til disse til gode.

Vedtaket i kommunestyret, med overføring av forvaltningen av havnene til Borg Havn, var derfor en ærlig, viktig og riktig erkjennelse av Hvaler kommunes sårbarhet, fravær av faglighet og manglende økonomiske ressurser for en fremtidsrettet utvikling av havnene.

Når Hvaler Fremskrittsparti, med Cathrine Linnes i spissen, i valkampen spiller på misnøye med Borg Havns forvaltning, lukker øynene for det bakteppet som er beskrevet over, og som konklusjon foreslår opphør av avtalen, så kan ikke det karakteriseres som annet enn et historieløst spill for galleriet.

En eventuell slik oppsigelse av avtalen vil bety alt annet enn "tilbakeføring av arvesølvet", snarere tvert imot.

En slik løsning vil påføre Hvaler kommune stor skade, og en forsterket økonomisk usikkerhet som hverken befolkningen generelt, eller de som er avhengig av havnene spesielt, er tjent med.

Paul Henriksen

Listekandidat for Hvaler Arbeiderparti

Powered by Labrador CMS