Meninger:

- En ordførers motvilje mot å høre på folket

Dette er en kronikk. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert Sist oppdatert

Når det gjelder Forurensningsloven generelt, så er Naboloven §2 av spesiell interesse ;

"Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig som er til skade eller ulempe på naboeiendom". 

Inn under ulempe går også at noe må regnes for farlig. Lovens forbud retter seg mot både tiltakshaver, Fredrikstad Kommune, og nabo Hvaler Kommune.

SKADE OG ULEMPE : 

Skade etter naboloven §2 går ut på det man kan ta og føle på - altså en fysisk skade, eller noe kan være så uetisk at det er en ulempe. For å være "ulovlig" må skaden eller ulempen være "unødvendig eller urimelig".

I dette henseende oppfylles begge krav, idet mudderet kan deponeres på land!

EIEREN AV TILTAKSEIENDOMMEN ER ET KLART ANSVARSSUBJEKT.

Nabolovens §5 regulerer et krav om å ta visse forhåndsregler av hensyn til naboen, ved gjennomføringen av mer omfattende , spesifikke tiltak på eiendommen.

SKADEBOT.§9:

Det økonomiske tapet noen lider av skade eller ulempe i strid med § 2-5, er den ansvarlige skyldig til bøta, enten han selv eller noen han har ansvar for, har gjort seg skyldig i aktløshet eller ikke. Dette erstatningsansvar gjelder eksplisitt selv om tiltaket er tillatt etter forurensnings-loven, jf. Naboloven § 9 første ledd.

Når skadelideren etter god granneskikk burde sagt fra tidligere , kan skadebotkravet falle bort eller bli satt ned. Her har Hvaler Kommune oppfylt sin opplysningsplikt og underrettet Fredrikstad Kommune om et eventuelt erstatningskrav.

Per Arnold Wiig, Morten Sandberg og Øystein Alme i "Redd Hvalerskjærgården" har i klartekst advart Fredrikstad kommune ved ordfører Arne Sekkelsten om risikoen ved å dumpe muddermassene ved Svaleskjæra.

Reaksjonen fra ordfører Arne Sekkelsten på et mulig erstatningsansvar, også sendt fra Hvaler Kommune, fremstår som utrolig arrogant, og en håpløs ansvarsfraskrivelse. Han vil ikke ta saken opp i bystyret, og mener det hele og fulle ansvar må tillegges Kystverket, samt at han stoler på fagfolkene.

Har han overhodet ikke forstått folkemeningen og ansvaret han har som ordfører?

Om ordføreren legger vekt på det folket vil - og ikke bare på det han selv vil, så kan saken løses enkelt ved å deponere all masse på land.

Vennlig hilsen

Ragnar S Thorkildsen

Powered by Labrador CMS