Høyres ordførerkandidat Anne May Sandvik Olsen om kommuneøkonomien:

Hvaler Høyres ordførerkandidat Anne May Sandvik Olsen ønsker seg raskere og hyppigere økonomirapportering og bedre økonomistyring av Hvaler kommune.

- Vi ønsker bedre økonomistyring og raskere orientering om situasjonen

Hvaler Høyre ønsker bedre økonomistyring av Hvaler kommune. I tillegg mener partiet at opposisjonen har fått resultatene fra tertialrapporten for sent.

Publisert

Hvaler Høyres ordførerkandidat Anne May Sandvik Olsen påpeker at hun er mest opptatt av økonomistyringen i Hvaler kommune, og muligheten til å sette inn tiltak tidlig når ting går i feil retning.

- Regnskapet var ferdig i februar, men vi får det først til behandling i juni. Det mener jeg er for sent. Nå er for såvidt regnskap historie, men det gir oss politikere veldig liten mulighet til å påvirke den økonomiske utviklingen i første halvdel av regnskapsåret, sier Sandvik Olsen.

Hun opplyser at regnskapet for 2022 viser at Hvaler kommune brukte 34 millioner kroner mer enn hva som var budsjettert i kostnader.

- Men var dere uforberedt på renteøkning og underskudd på selvkostområdene?

- Vi har jo sagt hele tiden at det er en risiko å ha så høy gjeld, nettopp fordi vi ikke kunne forvente at rentene holdt seg så lave over tid. Hvaler Høyre hadde et lavere estimat for låneopptak for 2023. Vi hadde 38 millioner, mens de rødgrønne gikk for 58 millioner, sier Sandvik Olsen.

Hun mener mye av underskuddet kan forklares gjennom finanskostnader og og selvkostområdene vann og avløp, samt byggesak.

- Det betyr at hver innbygger ikke betaler det det egentlig koster. Finanskostnader er isolert sett knyttet til lån. En kommune tar opp lån hele tiden. Vi vedtok å ta opp lån for inneværende år også, men vi satte altså et makstak på 38 millioner. De rødgrønne gikk for 58 millioner, og i dag har vi 800 millioner i lån, sier Sandvik Olsen.

- Nå skal kommunens politiske toppledere samles i Moss. Hva forventer du deg av det?

- Jeg synes det å få første tertialrapport i juni er veldig sent. I og med at det allerede nå ligger an til et merforbruk på 27 millioner i 2023.... det er så mye penger, at det å få denne beskjeden først i juni gir oss politikere liten mulighet til å være tett på, kunne påvirke og ta forebyggende tiltak.

- Når burde dere hatt den?

- Den burde vi hatt senest i april, og vi ba også om å ha månedlige rapporteringer på økonomi, nettopp for å kunne være med å kunne styre utviklingen.

- Bør det være slik i tiden fremover?

- Ja, vi er i hvert fall veldig opptatt å være mye tettere på. Nå sier rådmannen at det vil bli bare "sure sild" i tiden som kommer. Det er uttrykket han brukte om tiltak som må settes inn.

- Hva tenker du om reduksjon på drift? Hva kan Hvaler Høyre akseptere på eventuelle kutt i drift?

- Jeg sitter ikke i formannskapet, så dette er vanskelig å svare på uten å få presentert helheten og vurdert konsekvensene av det som foreslås. Det er bare formannskapet som er invitert til seminaret i Moss. Man kunne jo tenkt slik at hele kommunestyret burde vært invitert - slik situasjonen er - satt seg ned og sett på hva som skal til for å komme i bedre balanse. Rådmannen burde også vært tydeligere på hva han tenker om tiltak. Det er faktisk rådmannens jobb. Det at vi har fått vite at vi ligger an til et underskudd på 27 millioner, og det skal være en budsjettkonferanse kun for formannskapet er vel og bra, men den kommer altså veldig sent.

- Det er valgkamp. Er dette noe som opposisjonen kommer til å bruke rått i valgkampanjen?

- Vi har hele tiden vært veldig tydelig på at vi trenger en bedre økonomistyring. Vi ønsker å være tettere på, og vi ønsker raskere tilbakemeldinger fra rådmannen på økonomisk status. Det har vi påpekt hvert år siden 2019 - at vi har vært bekymret for økonomien og styringen av den, sier Sandvik Olsen.

Hun mene de rødgrønne partiene har vært heldige på inntektssiden så lenge de har styrt Hvaler kommune.

- Hvaler kommune har hatt høyere skatteinntekter enn det posisjonen har regnet med. Det at de har brukt mer penger enn planlagt, har ikke fått så store konsekvenser.

- Rådmannen ville utvide eiendomsskatten fra 3,5 promille til 4,0. Hva tenker Hvaler Høyre om det?

- Vi ønsker ikke å øke eiendomsskatten. Vi mener heller at vi får bedre kontroll på kostnader og utgifter, rett og slett bedre økonomistyring.

- Men må man ikke da også se på inntekter?

- Jo, men det er det jeg mener. Vi må ha mer penger, for vi klarer ikke utgiftene. Men vi mener det er mye å hente på bedre økonomistyring.

- Hva med kutt på drift?

- Jeg har ikke lyst til å gå inn og foregripe den prosessen. Men for en kommune er det lovpålagte tjenester som har absolutt førsteprioritet, slik at kommunens innbyggere har et forsvarlig tilbud. Vi mener fremdeles at det å ha økonomistyring og kostnadskontroll er viktigst, og at det er der det er mest å hente.

- Men investeringene med ny skole, Dypedalåsen sykehjem og Østerhaug, samt et sikkert vann og avløpssystem er vel lovpålagte investeringer med bred politisk enighet bak vedtakene?

- Ja, og en del av de låneopptakene som er gjort i Hvaler kommune er nødvendige investeringer. Hadde vi ikke gått for å bygge en ny skole, hadde vi nå sittet med tre skoler som trengte rehabilitering. Det ville også kostet mye penger. Vi har en tommelfingerregel i Hvaler kommune, om at vi ikke skal høyne lånet med mer enn avdraget. Det har vi i Hvaler Høyre forholdt oss til, slik at lånet ikke skal øke for mye.

- Det var derfor dere ønsket å låne kun 38 millioner, mens posisjonen fikk vedtatt 58 millioner ved siste låneopptak?

- Ja, det stemmer. Vi la inn en godkjennelse på maksimalt låneopptak på 38 millioner, i tillegg til en forventet effektivisering på drift, med blant annet én skole i stedet for tre. Vi hadde ingen andre forslag til effektivisering av driften i kommunen.

Sandvik Olsen mener Hvaler kommune ikke lenger kan forvente mer inntekter enn det skatteanslaget sier i tiden som kommer.

- De har de vært heldige i flere år på rad. Vi kan ikke lenger lukke øynene og tro at dette skal ordne seg. Vi må gjøre noe, sier Anne May Sandvik Olsen.

Powered by Labrador CMS