Valg-23:

FrP-leder Ingar Sundholm er forfatter av denne artikkelen.
FrP-leder Ingar Sundholm er forfatter av denne artikkelen.

Ble det bevilget hysj-penger etter varsling i Hvaler-politikken?

Dette er en kronikk av Hvaler FrPs leder, Ingar Sundholm. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert Sist oppdatert

Denne overskriften, hvis vi tar bort "Hvaler", kan høres ut som en filmtittel fra en mafiafilm av Martin Scorsese. Dette er derimot en beskrivelse av en politisk hendelse på Hvaler, noe som velgerne burde få kjennskap til, og så kan hver enkelt ta slutningen selv, om dette er greit.

Historien begynner med et varsel, som MDGs kommunestyrerepresentant, Bjørn Tore Kjølholt, sender inn til Landbruksdirektoratet 1. september 2020, om et mulig lovbrudd utført blant andre av Hvalers varaordfører, Hans-Herman Utgård fra Senterpartiet.

Varselet ble sent i kopi til blant andre fylkesmannen (nå statsforvalteren), ordføreren på Hvaler, Mona Vauger, og varaordfører Hans Herman Utgård.

Innledningen til varselet lyder:

"Mitt navn er Bjørn Tore Kjølholt, jeg er MDGs representant i kommunestyret i Hvaler og daglig leder i Rosareke - Foreningen for sjøørretens venner. I forbindelse med en dialog i rødgrønn gruppe i juni 2020 ble jeg oppmerksom på et mulig overlagt brudd på forskrift om produksjonstilskudd mv i jordbruket begått av jordbrukere her på Hvaler i en årrekke.

Verken vi i Rosareke - Foreningen for sjøørretens venner eller kommunene i Vannregion Glomma kan lykkes med vårt viktige arbeid for miljøet dersom ikke jordbruket spiller på lag, og vi har derfor valgt å melde fra til direktoratet om denne potensielt alvorlige saken."

Selve varselet til Landbruksdirektoratet lyder:

Til: Landbruksdirektoratet

Kopi: Fylkesmannen i Viken, Ordfører Hvaler kommune, Vannregion Glomma Norges Vassdrags og Energidirektorat, Sabima, NJFF Norske Lakseelver, Norges bondelag, Hans Herman Utgård

TIPS OM MULIG OVERLAGT BRUDD PÅ FORSKRIFT OM PRODUKSJONSTILSKUDD MV. I JORDBRUKET

Rosareke – Foreningen for Sjøørretens Venner (Foreningen) er en frivillig forening som jobber for å styrke sjøørreten ved å arbeide for å utvide det biologiske mangfoldet i sjøørretens habitat. Arbeidet tar utgangspunkt i Hvaler og Oslofjordområdet. Arbeidet består blant annet av kultivering av sjøørretbekker og andre miljøtiltak. Foreningen har ved egen inspeksjon konstatert at det ikke er vegetasjonssoner langs noen av de ni registrerte sjøørretbekkene på Hvaler, og heller ikke langs en rekke av de øvrige bekkene i kommunen som renner over jordbruksareal, og hvor vi vet at det også er sjøørret som gyter. Som en del av vårt arbeid har Foreningen arbeidet for å få kommunen, med hjemmel i plan- og bygningsloven, til å fastsette en vegetasjonssone mot vassdrag på seks meter. Dette er helt avgjørende for å redde de siste levedyktige gytebekkene sjøørreten har på Hvaler. Forslaget har møtt politisk motstand i kommunen, og Foreningen har i den forbindelse blitt gjort oppmerksomme på forhold som vi føler oss forpliktet til å melde fra om til direktoratet. I forbindelse med arbeid med et forslag til interpellasjon om kantsoner til kommunestyremøte i Hvaler kommune fra rødgrønn gruppe i juni (som undertegnede er medlem av) mottok gruppens medlemmer vedlagte epost. I eposten, som er et innlegg fra et annet kommunestyremedlem i debatten rundt kantsoner, erkjennes etter vår oppfatning overlagt brudd på Forskrift om produksjonstilskudd m.m. i landbruket. Det som gjør saken mer graverende er at eposten innledes med en redegjørelse for at avsender kjenner regelverket om kantvegetasjon, og har kjempet mot det siden før det kom. Etter en argumentasjon om hvorfor regelverket ikke holder mål faglig, og problemstillinger rundt drift av små teiger på Hvaler, skriver avsender videre «For i det hele tatt å kunne høste alle disse teigene, så har vi på Hvaler stilltiende «oversett» de generelle reglene og tilpasset drifta etter forholdene.» (vår understreking).»

Vedlagte e-post:

«Til: Landbruksdirektoratet Kopi: Fylkesmannen i Viken, Ordfører Hvaler kommune, Vannregion Glomma, Norges Vassdrags og Energidirektorat, Sabima, NJFF, Norske Lakseelver, Norges bondelag, Hans Herman Utgård.

Avsender er jordbruker og lokalpolitiker, valgt inn i kommunestyret på Hvaler som representant for Senterpartiet, og er inneværende periode varaordfører i kommunen. Han er dessuten leder av Hvaler beitelag og tidligere leder i Østfold småbrukerlag. Når han uttaler at «vi på Hvaler» har sett bort fra reglene er vi redd for at dette er en allment akseptert praksis blant jordbrukerne i kommunen. Foreningen har ved egen inspeksjon konstatert at både avsender, og svært mange av de andre jordbrukerne på Hvaler, dyrker og pløyer sin mark helt inntil vassdragene. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket regulerer tilskudd for å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp. Tilskudd til jordbruksareal reguleres av forskriftens §4. Av §4 fjerde ledd følger det at det kan ikke gis tilskudd dersom det ikke er etablert vegetasjonssoner mot vassdrag med årssikker vannføring.

Vegetasjonssonen skal være tilstrekkelig bred til å motvirke avrenning til åpent vann under normal vannføring. Sonen må være på minst 2 meter målt fra vassdragets normalvannstand, og kan ikke jordarbeides. Slike soner er i praksis ikke-eksisterende på Hvaler. Ved søk på direktoratets sider har Foreningen imidlertid konstatert det hvert år betydelige tilskudd til jordbruksforetak til avsender og en lang rekke øvrige jordbrukere på Hvaler. Med mindre det er søkt Fylkesmannen om dispensasjon viser dette, slik Foreningen oppfatter det, at jordbrukere på Hvaler med overlegg ignorerer reglene om vern av kantsoner langs vassdrag, og likevel søker om og mottar driftstilskudd i strid med forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 4 fjerde ledd.

Rosareke – Foreningen for Sjøørretens Venner kan ikke lykkes med vårt viktige arbeid for å redde sjøørreten så lenge grunneiere og jordbrukere på Hvaler ikke følger de regler som gjelder. Det er spesielt uheldig når en ledende lokalpolitiker og tillitsvalgt gjør dette med overlegg, i stedet for å gå foran med et godt eksempel. Manglende etterlevelse av disse reglene er dessuten til hinder for at kommunene i Vannregion Glomma kan oppnå sine målsetninger. Vi ber derfor Landbruksdirektoratet om å følge opp denne saken»

Svaret fra landbruksdirektoratet er som følger:

Viser til telefonsamtale og henvendelse på e-post 02.10.2020 om mulig brudd på forskrift om produksjonstilskudd i Hvaler kommune. Saken er drøftet med Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen som veileder og informerer om regelverket som gjelder for søknader om produksjonstilskudd i jordbruket. Det er imidlertid kommunen som er rett myndighet til å behandle søknader og fatte vedtak. Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen har orientert landbruksforvaltningen i Hvaler kommune og anbefalt dem å undersøke om det foreligger brudd på regelverket for å søke om produksjonstilskudd og annet regelverk for jordbruksdrift. Kommunen har på bakgrunn av denne saken orientert om at de vil prioritere kontroll av kantsoner ved årets behandling av søknader om produksjonstilskudd i jordbruket. Oppdager kommunen at foretak som søker om produksjonstilskudd i jordbruket har brutt regelverket, vil kommunen vurdere eventuelle reaksjoner og eventuelt avkorte i tilskuddet. Vi avventer tilbakemelding på kommunens kontroll. Oppdages det brudd på regelverket vil Fylkesmannen vurdere om det trengs mer veiledning og informasjon til næringen og landbruksforvaltningen i kommunen.

I kommunestyremøte 18.2.21, så fremmet Per-Otto Bremtun fra FrP følgende spørsmål:

«Spørsmålet vedrører regler om vern av kantsoner langs vassdrag og produksjonstilskudd. Her har en forening til vern av Sjøørretbekker på Hvaler sendt en bekymringsmelding til Fylkesmannen. Fylkesmannen peker på Hvaler kommune, landbruksforvaltningen i Hvaler kommune. Hva er status på saken pr dags dato?»

Rådmann Geir Kvisten svarte: «Kommunen forvalter og kontrollerer produksjonstilskuddet i landbruket ut fra forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. 10% av søknadene skal kontrolleres hvert år. Kommunen gjennomført kontrollen i 2020, med spesielt fokus på kantsoner langs bekker og vassdrag. Kommunen har ikke funnet noen avvik i forhold til regelverket for produksjonstilskudd.»

Det er bemerkelsesverdig at kommunen ikke har gjort noen spesielle tiltak for å avdekke mulige brudd på produksjonstilskuddet etter varselet som ble sendt inn av Bjørn Tore Kjølholt. Ble saken løst på bakrommet mellom ordfører Mona Vauger, varaordfører Hans Herman Utgård og MDGs Bjørn Tore Kjølholt?

I budsjettet for 2021 foreslo de rødgrønne partiene (AP, SP, SV og MDG) å bevilge kroner 100.000 til sjøørretsarbeidet til Bjørn Tore Kjølholts forening Rosareke. Dette var ikke inne i rådmannens opprinnelige budsjettforslag, men ble vedtatt av flertallspartiene. Kanskje ikke rart at det ble taushet rundt saken?

Ingar Sundholm

Leder Hvaler FrP

Powered by Labrador CMS