Rolf Strand, Hvaler Arbeiderparti setter søkelyset på fremtidig fergedrift på Hvaler.
Rolf Strand, Hvaler Arbeiderparti setter søkelyset på fremtidig fergedrift på Hvaler.

- Hva skjer med fergedriften på Hvaler?

Blant fastboende, hytteiere, næringsliv og i det politisk miljø er det bekymringer og stor usikkerhet knyttet til fremtidig ferge- og kollektivtilbud til kommunens østre øyer. Fergen utgjør samfunnskritisk infrastruktur for normal aktivitet og beredskap på lik linje med andre vannkrysninger med bru, tunnel eller på fylling.

Publisert

Debattinnlegg

Rolf Strand

Hvaler Arbeiderparti

Fergesambandet til de østre øyene er fastboende, hytteeiere og næringsliv og tilfeldige trafikanters eneste kollektivtilbud. Ansvaret for et likeverdig og fullgodt kollektivtilbud ligger utvilsomt på fylkeskommunen.

De foreslåtte reduksjonene og endringene i fergetilbudet vil få store uheldige konsekvenser, spesielt for alle fastboende, hytteeiere og næringsdrivende som skal til og fra øyene.

Føringer videre for drift av Hvaler-sambandet er behandlet i fylkesrådets sak 50/21. 1. Dagens tilbud med passasjerbefordring, kjøretøy og gods skal videreføres.

2. Tilbudet skal så langt som mulig utvikles som en integrert del av kollektivtilbudet i forhold til korrespondanser, pris- og betalingssystemer, passasjerinformasjon mv.

3. Tilbudet skal utvikles med hensyn til forventet trafikkvekst og utformes slik at det gir størst nytte for flest mulig, herunder å planlegge kapasiteten og differensiere tilbudet i forhold til reisebehovet på ulike tider av året, uken og døgnet.

4. Tilbudet skal, så langt som mulig, tilpasses det forventede reisebehovet fra de ulike anløpsstedene, og baseres på bestilling ved lav etterspørsel.

Viken fylkeskommune angir i sine vedtak at fergetilbudet skal opprettholdes. Østfold kollektivtrafikk arbeider med løsninger på et langt lavere ambisjonsnivå.

Det er behov for at fylkeskommunen stadfester sitt ansvar for fergesambandet.

Rolf Strand

Det er behov for at fylkeskommunen stadfester sitt ansvar for fergesambandet. Det bør gjøres i lys av den generelle samfunnsutviklingen, føringene for videre drift, og med større innsikt i kapasiteter og regionale myndigheters rolle i norske fergesamband og samfunnsutviklingen.

Til kommunens østre øyer er det ingen alternative transportløsninger. I sommerhalvåret er det er behov for transport av renovasjonsbiler for henting av avfall ukentlig.

I perioder er det vedlikehold av kommunale veier, kontroll/arbeid med fiber, VA-anlegg, transport av farlig gods etc.

All infrastruktur på øyene trenger service og kontroll. Dagens tilbud er et minimums-tilbud som må utvides. Fergen til de østre øyene må sammenliknes og sidestilles med øvrig infrastruktur i kommunen - som vann, avløp, renovasjon, vei, strøm og fiber.

Det har de siste årene vært en positive utviklingen med tilflytting, også av barnefamilier til øyene. Å fjerne første avgang kl.0555 for arbeidsreisene som er avhengig av tidlig ferge, ikke minst høst og vinter betyr at en ikke lenger kan arbeide i Fredrikstad eller Oslo, knapt nok på Kirkøy. I verste fall må de flytte.

Det må være kapasitet og tonnasje til å betjene øyene på en tilfredsstillende og god måte i tråd med Viken fylkeskommunes vedtak 50/21 :Dagens tilbud med passasjerbefordring, kjøretøy og gods skal videreføres.

Rolf Strand

Både fra sentralt og kommunalt hold er det helt klare og entydig politiske signalere om å ivareta bosetting på øyene. Også i forhold til vedlikehold av kulturlandskapet på øyene. Det må være kapasitet og tonnasje til å betjene øyene på en tilfredsstillende og god måte i tråd med Viken fylkeskommunes vedtak 50/21 :Dagens tilbud med passasjerbefordring, kjøretøy og gods skal videreføres.

En minimumsløsning på 5 PBE er uforsvarlig som dimensjonerende kapasitet for ferging av innsatsmateriell fra nødetatene. En slik løsning kan heller ikke forventes å gi aksept eller forståelse i store brukergrupper.

Trafikk bør reguleres på annen måte enn å fjerne det mest grunnleggende for levende øysamfunn: Et fergedekk - i den grad det er et reguleringsbehov.

Man går litt baklengs inn i fremtiden og fornekter den utviklingen i bruk og aktivitet som har skjedd de siste tiårene, og som hører moderne samfunn til. Lav kapasitet er direkte uforsvarlig med tanke på at fergemateriellet inngår som beredskap for Hvalertunellen, FV 108, i sambandet Skipstadsand-Korshavn.

En hendelse i tunnelen som medfører stenging vil ha store konsekvenser for samfunn- og næringsliv. Hvalertunnelen er 3755 km lang, og har tidligere vært stengt p.g.a. bombetrussel.

Saksgrunnlaget tar heller ikke opp den aller største "elefanten i rommet". De østre øyene er levende lokalsamfunn med flere boliger under oppføring. Dette er helt i tråd med politiske føringer om videreføring og styrking av bosettingen på øyene.

I 2021 var det 869 boliger og fritidsboliger på de østre øyene som er avhengig av daglige fergeavganger. På øyene er det 8.2 kilometer kommunal vei, og 18 returpunkter for renovasjon.

Rolf Strand

I 2021 var det 869 boliger og fritidsboliger på de østre øyene som er avhengig av daglige fergeavganger. På øyene er det 8.2 kilometer kommunal vei, og 18 returpunkter for renovasjon. Dette er en dimensjonerende faktor for beredskap, kommunale tjenester, verdiskapingspotensial og behov for person- og varetransport.

Utformingen av fergesambandet i østre Hvaler forstyrres av en parallell diskusjon om biltrafikk på øyene. Trafikk kan reguleres gjennom tilrettelegging av parkering i Skjærhalden og håndheving av Lov om motorferdsel i utmark.

Denne problemstillingen kan ikke være avgrensende for sambandets kvalitet og kapasitet. Uten å ta stilling til hvorvidt omfanget av biltrafikk er skjemmende eller ikke, vil både bruk og tilsyn med over 869 eiendommer utløse transportbehov med ferge.

Powered by Labrador CMS