Meninger

Kan dette være et fremtidig helårshotell? Knut Martinussen er forfatter av denne kronikken.

- Nytt liv til Skjærhalden – en helhetlig plan for fremtiden

Dette er en kronikk fra Knut Martinussen. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert

Skjærhalden står overfor utfordringer som må håndteres med klokskap og kreativitet. Det er på tide at vi tenker nytt og utenfor boksen for å sikre at dette vakre området kan blomstre, uten å bukke under for presset fra ulike interesser. 

I lys av de aktuelle debattene, ønsker jeg å belyse tre sentrale temaer som vil kunne gi Skjærhalden en bedre fremtid: Flytting av rådhuset, en løsning for Åttekanten skole, og etablering av et helårshotell på Hvaler.

Artikkelforfsatter Knut Martinussen fra Asmaløy.

Flytting av Rådhuset

Må rådhuset virkelig ligge midt i Skjærhalden? Jeg mener vi bør se på muligheten for å omregulere Åttekanten skole til et nytt rådhus. Skolen har rikelig med plass og kan romme alle sentrale funksjoner som et rådhus krever. Ved å flytte rådhuset hit, vil vi kunne frigjøre verdifullt areal i Skjærhalden. Dette er en kontroversiell idé, det er jeg klar over, men fullt ut mulig.

Flytting av rådhuset fra Skjærhalden til Åttekanten kan medføre betydelige kostnader og logistiske utfordringer. Selv om det er plass ved Åttekanten, er det ikke sikkert at denne lokasjonen er hensiktsmessig for kommunens administrative behov. Rådhusets sentrale plassering i Skjærhalden er strategisk, både for innbyggere og ansatte, som kan ha nytte av nærhet til andre offentlige og private tjenester.

Hotellutvikling

Det eksisterende rådhusområdet kan selges til næringsinteresser, med mål om å utvikle det til et hotell med svømmebasseng. Dette vil ikke bare gi økonomiske fordeler som kan finansiere det nye rådhuset, men også tilføre Skjærhalden et sårt tiltrengt helårshotell. Et slikt tiltak vil være langt mindre kontroversielt enn alternative lokasjoner, som for eksempel på Sand.

Fergeleiet og trafikk

En annen viktig utfordring er plasseringen av fergeleiet midt i sentrum av turistområdet. Denne løsningen skaper trafikk-kaos og forstyrrer den rolige atmosfæren vi ønsker å bevare. Det bør være mulig å finne en alternativ lokasjon utenfor sentrum hvor fergene til østre øyer og Strømstadbåten kan gå fra. Et slikt tiltak vil også kunne legge til rette for nødvendig parkering uten å belaste øyene med økt trafikk.

Flytting av fergeleiet fra sentrum kan skape nye utfordringer. For det første kan det være vanskelig å finne en egnet alternativ lokasjon som er like tilgjengelig og praktisk for reisende. En slik flytting kan også føre til betydelige investeringer i infrastruktur, som kanskje ikke står i forhold til de potensielle fordelene. Det er også risiko for at det vil oppstå nye trafikkproblemer i det nye området, uten nødvendigvis å løse de eksisterende problemene i Skjærhalden.

En helhetlig tilnærming

Vi står ved et veiskille hvor vi må balansere utvikling og bevaring. Ved å flytte rådhuset til Åttekanten, utvikle det eksisterende rådhusområdet til hotell og finne en bedre lokasjon for fergeleiet, kan vi lette presset på Skjærhalden og samtidig legge til rette for en bærekraftig vekst. Det er viktig at vi ser på disse forslagene med et åpent sinn og en vilje til å tenke langsiktig for Hvalers fremtid.

Vi har alle et ansvar for å bevare det som gjør Hvaler unikt, samtidig som vi tilpasser oss en fremtid med økt turisme og aktivitet. Hvis vi samarbeider, kan vi skape en balanse som gagner alle parter.

Endringer som foreslått kan møte betydelig motstand fra lokale innbyggere og næringsliv som kan føle seg overkjørt av store, strukturelle endringer. Det er viktig å ha bred støtte og involvering fra lokalsamfunnet for at slike tiltak skal være vellykkede. Manglende lokal støtte kan føre til forsinkelser, økte kostnader og konflikter som i verste fall kan hindre gjennomføringen av prosjektene.

Med vennlig hilsen

Knut Martinussen, Asmaløy

Powered by Labrador CMS