Meninger:

Rådmann Rune Antonsen og ordfører Mona Vauger er artikkelforfattere av denne kronikken om fergedriften og historien bak.

- Fergeforbindelsen mellom Skjærhalden og de østre øyene er ikke Hvaler kommunes ansvar. Men det betyr ikke at vi i kommunen nøyer oss med å sitte på gjerdet.

Dette er en kronikk fra rådmann Rune Antonsen og ordfører Mona Vauger. Den gir uttrykk for skribentenes mening.

Publisert

Hvalerfergen og kommunen

I mange år allerede har vi, som mange andre, gledet oss til en ny og mer moderne ferge. En ferge som er mer komfortabel for passasjerene og som også er miljøvennlig gjennom sin elektriske drift. 

Et halvt år etter at den nye fergeoperatøren overtok Hvalersambandet, er vi, også som veldig mange andre, både skuffet og lei oss – og litt sinte. 

For starten har vært alt annet enn oppløftende, med sen oppstart av den nye fergen, forsinkelser og kanselleringer av avganger, manglende lademuligheter og dårlig koordinering med ekspressbussene. På toppen av det hele anløper ikke fergen lenger Lauer.

Rådmann Rune Antonsen
Ordfører Mona Vauger

Høringsuttalelse i 2018

Vi skal mer enn seks år tilbake i tid, til april 2018, da det "nye" Hvalersambandet ble offisielt behandlet første gang. Samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune sendte da en såkalt mulighetsstudie på høring, blant annet til Hvaler kommune. Der beskrives datidens samband med blant annet rutetider, beredskap og renovasjon, i tillegg til å se på mulighetene i en ny avtaleperiode, inkludert en elektrisk drevet ferge. 

I sitt vedtak ber Samferdselskomiteen, blant annet, Hvaler kommune og Borg havn om å "… vurdere og avklare sin rolle i en fremtidig samarbeidsavtale om driften av Hvalersambandet …".

I sin høringsuttalelse, formelt vedtatt av Hvaler kommunestyre i september 2018, understreket Hvaler kommune blant annet viktigheten av:

  • De fastboende, næringslivet, hytteeiere og besøkende får dekket sine behov.
  • God regularitet med hensyn til avgangstider, antall avganger og anløpshavner, der dagens rutetilbud representerer et minimum..
  • God fleksibilitet med hensyn til befraktning av personer, kjøretøy og gods.

I tillegg heter det: "Hvalersambandet har en svært viktig beredskapsfunksjon, og dette har vist seg å være avgjørende ved flere kritiske hendelser på Hvaler. Det er derfor viktig at beredskapsfunksjonen i forhold til oljevern, brann og stengning av Hvalertunnelen fortsatt kan ivaretas av sambandet. Det er også et behov for å se nærmere på hvorvidt den fremtidige driftsmodell kan ivareta behovet for frakt av hjemmesykepleie og pasienter til legevakt/sykehus utenom oppsatt rutetabell."

Og: "Hvaler kommune oppfatter at det i dag ikke er aktuelt med et offentlig samarbeid mellom Østfold fylkeskommune, Hvaler kommune og Fredrikstad kommune om drift av et fremtidig Hvalersamband."

Fylkestinget i 2019

I mars 2019 behandlet Fylkestinget i Østfold "Avklaringer til fremtidig tilbud" for Hvalersambandet. I saken står det blant annet følgende:

"Fylkesrådmannen forutsetter at fylkeskommunen fortsatt vil ha ansvar for inngåelse og oppfølging av driftskontrakten for sambandet, herunder driftsnivå med strekninger, frekvens og driftsdøgn gjennom ulike deler av året samt prisnivå- og struktur, kort- og betalingsløsninger, informasjonssystemer, markedsføring og profilering. Fylkesrådmannen legger til grunn at Hvaler kommune fortsatt vil ha ansvar for tilrettelegging og vedlikehold av infrastruktur knyttet til kaianlegg og ventefasiliteter. Det forutsettes videre at kommunen viderefører avtalen om å dekke en andel av kostnadene knyttet til havneplass og kaianlegg omtrent som i dag."

Videre prosess

Innholdet i høringsuttalelsen fra Hvaler kommune fra 2018, og vedtaket i Fylkestinget i 2019, er fortsatt det som er førende for Hvalersambandet. Gjennom disse framgår det tydelig at det er fylkeskommunen som har ansvaret for selve fergeforbindelsen, inkludert rutetider og priser.

I tiden fram til 1. januar i år, har fylkeskommunen (og deres heleide selskap Østfold kollektivtransport, ØKT) gjennomført en anbudsrunde og valgt Norled som leverandør. Som en del av dette har Norled bygget ny ferge, MS Torine, som trafikkerer sambandet sammen med MS Ternen, som tidligere har vært brukt på Hvaler under navnet Gravningen.

Etter initiativ fra sentrale myndigheter ble det høsten 2023 også bestemt at fergen skulle bli gratis for passasjerene.

Dette har Hvaler kommune hatt formelt ansvar for:

  • Tillatelse til bygging av ladetårn på Skjærhalden. Dette ble vedtatt allerede i mai 2023, men senere påklaget av Cardio Eiendom. Statsforvalteren avviste klagen (dato). Kommunen har deretter gitt igangsettingstillatelse.
  • Tillatelse til bygging av trafo og framføring av strøm til kaia på Skjærhalden. Dette ble vedtatt i september 2023, men krav om boring gjennom Kollen ble senere påklaget av Østfold kollektivtransport. Statsforvalteren avviste klagen. Kommunen har deretter gitt igangsettingstillatelse.
  • Tillatelse til å tilpasse kaianleggene til den nye fergen. Dette ble vedtatt i september 2023.

Disse vedtakene har kommunen fattet som plan- og bygningsmyndighet. I tillegg har Hvaler kommunestyre fattet formelle vedtak i fergesaken ved to anledninger:

    •  I mars 2019 vedtok kommunestyret at den politisk oppnevnte arbeidsgruppen (bestående av tre kommunestyrerepresentanter) skulle ta kontakt med ØKT. Hensikten var "… å få til et rutetilbud bedre tilpasset fastboende og næringsdrivendes behov på Hvaler".
  • I september 2022 var det en redegjørelse i kommunestyret om den videre prosessen for ny ruteplan. Her bestemte kommunen selv å ta ansvar for et åpent møte om innspill til ruteplanen. I tillegg ble det valg kommunale representanter som skulle delta i en administrativ arbeidsgruppe "ledet av ØKT"

I tillegg til disse formelle vedtakene har Hvaler kommune deltatt aktivt i formelle og uformelle grupper der fylkeskommunen/ØKT har hatt hovedansvaret. Saken har også vært tema i kommunestyret og en rekke andre fora, på et mer uformelt nivå.

Kommunens representanter har hele veien jobbet for å fremme intensjonene i høringen fra 2018: Best mulig rutetilbud og god regularitet.

Veien videre

Samtidig er det ikke til å legge skjul på at også vi har følt på en stadig økende frustrasjon. Både over at det har tatt så lang tid å få fergen på plass, og at ikke lademulighetene er klare. Men framfor alt over at innbyggere, hytteboere og næringsliv opplever en langt dårligere tjeneste enn tidligere.

Selve Hvalerforbindelsen er ikke Hvaler kommunes ansvar, men vi har et ansvar for å sørge for at våre innbyggere og besøkende kan leve et godt liv her i vår fantastiske kommune. Derfor har vi også brukt mye tid og ressurser på noe som burde vært unødvendig: Øve påtrykk overfor fylkeskommunen og ØKT, slik at Hvaler-forbindelsen skal være den trygge livslinjen mellom Skjærhalden og de østre øyene.

Da det nærmet seg oppstart med ny leverandør – og i lang tid etter oppstart – var det så lite informasjon om fergeforbindelsen fra ØKT, at Hvaler kommune så seg nødt til å bruke våre egne nettsider til å informere publikum. 

Det er frustrerende å oppleve at det er vi i kommunen som har måttet ta initiativ til å spre informasjon, til folkemøter og bred involvering, Vi blir like oppgitt som alle dere som er direkte berørt når vi fortsatt får beskjeder om nye kanselleringer og andre utfordringer.

Vi er glade for at kontrollutvalget i Østfold fylkeskommune skal gå nøye gjennom hele saken for å finne ut hva som har gått galt på veien.

Vi vil samtidig gjøre alt for å få på plass nødvendige avtaler som sikrer god avfallshåndtering, og at beredskapen opprettholdes som tidligere. Det er, og skal fortsatt være, trygt å bo og oppholde seg på de østre øyene.

Vi har sagt det litt for lenge allerede, men velger fortsatt å gjenta: Vi er sikre på at den nye fergeforbindelsen kommer til å oppleves som en moderne, god og trygg løsning for alle. La oss håpe at vi om et par måneder kan se tilbake på en flott sommer, både for alle oss som har fastlandsforbindelse, og alle andre.

 

 

Powered by Labrador CMS