Debatt:

Hotell på Sand

Åpent brev til Hvaler kommune fra forslagstiller til reguleringsplan for hotell på Sand

Dette er en kronikk. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert Sist oppdatert

 Etter en lang og grundig prosess med utarbeidelse av reguleringsplan for hotelltomta på Sand, er man nå straks fremme ved politisk behandling av planforslaget. Forslaget er bearbeidet fra det opprinnelige prosjektet som lå til grunn for konsekvensutredning.

Man har redusert høyde, og samtidig kraftig redusert tiltak ellers i tomteområdet. Det er nå kun ca 15 prosent av tomta som er foreslått bebygd. 

Cirka 85 prosent blir dermed avsatt til naturområder og bevaring. 

Etter en lang og omfattende dialog med planmyndighet i Hvaler kommune, har man funnet gode løsninger på både plassering, parkering og tilkomst, og det er nå gitt signaler om at saken vil få en positiv innstilling fra administrasjonen inn mot politisk behandling.

Underveis har vi sett at det har vært til dels omfattende motstand mot høyden til prosjektet. Vi har imidlertid ment at det var så mange fordeler med en konsentrert bebyggelse, og ment at dette kunne bli et flott byggverk i hvalerlandskapet. 

Vi har så langt valgt å stå i dette utgangspunktet, for å se om flere ville se det samme som oss, etter hvert som dette ble grundigere dokumentert i planprosessen. 

Politisk ser dette imidlertid vanskelig ut, og vi registrerer at det er dissens i flere partier rundt å tillate et så høyt bygg på Hvaler. 

Vi ønsker derfor med dette å signalisere at vi har til hensikt å innrette oss etter det et politisk flertall måtte konkludere med rundt høyde og utforming. 

Vi ber derfor om et foreløpig politisk vedtak som gir forutsigbare rammer, slik at vi kan fortsette arbeidet med planmyndighet for å kunne legge frem et justert forslag. 

Vi vil derfor signalisere at vi er villige til å omarbeide prosjektet til en lavere høyde.

Samtidig vil vi også nevne at dersom Hvaler kommune ønsker det, og ser det som samfunnsnyttig, så er vi åpne for at det legges inn en premiss om å bygge basseng, med den hensikt å inngå et samarbeid med Hvaler kommune om felles bruk. 

Som forslagsstiller anmoder vi derfor om et politisk vedtak som både gir noen klare rammer for høyde, og som tar stilling til om det er ønskelig å legge inn en premiss om realisering av basseng. 

På vegne av Sand Terrasse AS, Rune Kilebu Cato Jansen

Powered by Labrador CMS