Mening:

Ordfører Mona Vauger svarer her på FrPs Cathrine Linnes' kritikk av kommunen for dårlig styring.
Ordfører Mona Vauger svarer her på FrPs Cathrine Linnes' kritikk av kommunen for dårlig styring.

God økonomistyring i Hvaler kommune

Publisert

I Fredriksstad Blad 9. april kritiserer Hvaler Frps Cathrine Linnes sin egen kommune for dårlig styring. Hvaler kommune har for 2021 et foreløpig resultat som er 6 mill. kr bedre enn budsjettert og enhetene i kommunen har samlet sett greit å styre innenfor tildelte budsjettrammer, selv etter at rammene ble redusert i løpet av året.

For øvrig vil jeg minne om at det er kommunestyret selv som har bestemt de regler som gjelder for den løpende økonomirapporteringen til kommunestyret.

Kommunens rutiner på dette området er for øvrig helt i tråd med både kommunelovene og det som er praksis i de aller fleste andre kommuner og alle partier behandles likt når det gjelder informasjonstilgang. I tillegg til dette har alle enheter rapportert på økonomi til rådmannen hver måned gjennom 2021.

De færreste kommuner har en så tett økonomioppfølging av kommunens samlede virksomhet.

Urevidert regnskap for 2021 er avlagt innenfor fristen 22. februar, og forventes ferdig revidert pr. 19.04.22. Foreløpig regnskap er offentlig fra førstnevnte tidspunkt. Foreløpig resultat ble offentliggjort 12. februar, hvilket også Cathrine Linnes er kjent med.

Regnskapet vil være endelig godkjent når kommunestyret behandler dette i juni. En foreløpig orientering om regnskap 2021 og status for budsjettet for 2022 vil bli gitt i kommunestyret 21.04.22, som er to dager etter at revisors beretning foreligger.

Endringer i budsjettet for 2022 er vurderinger som normalt gjøres i forbindelse med den løpende rapporteringen til kommunestyret. Cathrine Linnes sin påstand om dårlig styring i Hvaler kommune er derfor ikke korrekt.

Når det gjelder kommunens finansforvaltning har jeg full tillit til administrasjonens håndtering av dette. Få kommuner i landet er bedre rustet på dette området enn nettopp Hvaler kommune hvor både rådmann, assisterende rådmann og økonomisjef alle har spisskompetanse innenfor dette området.

Å knytte eventuelle økte renteutgifter direkte mot økt eiendomsskatt blir etter min mening ganske søkt når vi snakker om et budsjett på til sammen 530 mill. kr.

Jeg vil dessuten minne Cathrine Linnes om at det i langtidsbudsjettet for 2022-2025 allerede ligger inne en forventet renteøkning.

Min påstand er derfor at det er god styring i dag i Hvaler kommune, og de rød-grønne har lykkes med å snu «skuta» fra et stort merforbruk fra den tiden Frp og Linnes selv satt med styringen.

Da de rød-grønne overtok ved valget høsten 2019 viste regnskapet for samme år minus 19 mill. kr i merforbruk.

Mona Vauger

Ordfører Hvaler kommune.

Powered by Labrador CMS