Meninger

- Slutt med hemmelighold - få de faktiske tallene på bordet

Dette er en kronikk fra Redd Hvalerskjærgården. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert

 Mudring av Borg Havn: Krav om oppstilling av kostnader for henholdsvis land og sjødeponi

Opprinnelig tillatelse fra Miljødirektoratet til Kystverket 18.10.19, for mudringen av Borg havn var på totalt 3.3 millioner kubikkmeter. 2,5 millioner kubikk skulle i sjøen, 750.000 kubikk på land. 

Landdeponi er derfor utredet og planlagt, og godkjent av Miljødirektoratet.

 Det nye og reduserte prosjektet har et mudringsvolum på totalt 700.000 kubikk, altså mindre totalt enn det som opprinnelig var planlagt på land.

Borg havn ville utrede muligheten for å mudre det viktigste området selv, og engasjerte NGI (Norges Geotekniske Institutt) for å utrede muligheten. 

NGI skriver i Teknisk notat til Borg havn 07.06.21, i denne forbindelse: 

"Uten å ha gått detaljert inn i kostnadene, tror også NGI at kravene som settes til utførelse av deponering i sjødeponiene vil være fordyrende, sammenlignet med å deponere muddermassene på land. I tillegg vil det være en mer omfattende jobb med karakterisering av massene før deponering i sjødeponiene, som vil kreve et karakteriseringsregime og mellomlagringskapasitet i påvente av deponering. For å undersøke dette bør det settes opp et estimat for hvor mye det vil koste per kubikkmeter muddermasse, både for å ta massene til landdeponi, men også å legge massene i sjødeponi". 

Denne rapporten ble ikke offentlig kjent før i oktober i år, til tross for at (fra NGIs rapport) "Borg havn har hatt dialog med Miljødirektoratet angående å utføre mudringsarbeide på eget initiativ" og innenfor gitte tillatelse til Kystverket.

· I Fredrikstad Blad 20.10.23 bekrefter NGI dette igjen: 

"Oppdraget fra Borg Havn gjalt et lite område, mens oppdraget fra Kystverket var av et helt annet omfang. Opprettelse av et undervannsdeponi er kostbart, så for et så lite område som Borg Havn trengte, ville det ikke være økonomisk forsvarlig å foreslå et undervannsdeponi", skriver Øydis Ulrikke Castberg, kommunikasjonssjef i NGI til Fredriksstad Blad. 

Det å lagre massene på land ville derfor være mer hensiktsmessig i deres tilfelle. 

Området der NGI har gjort arbeid for Kystverket er av mye større omfang, og da vil et undervannsdeponi økonomisk kunne forsvares. De ulike konklusjonene skyldes derfor økonomiske vurderinger, og ikke ulike miljømessige vurderinger, sier hun. 

Som artikkelen i Fredrikstad Blad viser, er det "lille området" det vises til, i praksis det samme som dagens reduserte prosjekt.

Borge Pukkverk fikk 02.10.2023 tillatelse av Statsforvalteren til å ta imot mudder i klasse 2 (gjennomsnittet av 1-3), det samme som er planlagt dumpet på Svaleskjæra. Borge pukkverk ligger ca. 8 km fra Borg havn. Sammen med Frevars anlegg på Øra dekker disse to anleggene volumet på 700.000m3.

 Ledende politikere fra Fredrikstad Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, og Kristelig Folkeparti – som sikret ja til dumping nærmest oppå Hvalers grense på Svaleskjæra – har konsekvent gjentatt sitt mantra "Vi må stole på fagfolk". Hva sier dere nå som Statsforvalteren har godkjent Borge Pukkverk som landdeponi, og NGIs tilbakeholdte rapport har blitt kjent?

Det må nå være slutt på å avfeie landdeponi som urealistisk, uten videre dokumentasjon.

 Kystverket må nå komme med konkrete, etterprøvbare kalkyler for henholdsvis landdeponi og sjødeponi. 

Vi har en god oversikt over prisbildet for landdeponiet, men har ikke fått innsyn i detaljene for sjødeponi. 

Vi utfordrer derfor Kystverket til å komme med opplysningene de åpenbart har om landdeponi, og det samme gjelder for sjødeponiet. Kalkylene må legges frem snarest, og uansett før Kystverket forplikter seg i den pågående anbudsrunden.

Debatten må nå løftes opp til en diskusjon om reelle tallstørrelser, og ikke lenger baseres på vage hypoteser som at landdeponi er for dyrt – og er det mer kostbart, i så fall hvor mye, og i forhold til hva? For dyrt i forhold til en potensiell miljøkatastrofe? Hvor går grensen?

Med vennlig hilsen

Foreningen Redd Hvalerskjærgården

Per Arnold Wiig, Øystein Alme, Morten Sandberg

 

Powered by Labrador CMS