Debatt

Merete Pederssen er artikkelforfatter.
Merete Pederssen er artikkelforfatter.

Utbygging av boligfelt på Rød, Asmaløy

Dette er en kronikk fra Merete Pedersen og Rolf Johan Strand. Den gir uttrykk for skribentenes mening.

Publisert Sist oppdatert

Som politikere er vi opptatt av fremtiden for tilflytting til kommunen vår.

Rød på Asmaløy har blitt et nytt "sentrum" på Hvaler. Her er det hyggelige rolige boligområder, tett på flott natur, gangavstand til stranda, skole, butikk, ungdomsklubb, idrettshall og et aktivt idrettslag som drifter en flott fotballbane.

Dette planforslaget ligger nå ute til høring med vegforslag fra nord, vest for skolen.
Dette planforslaget ligger nå ute til høring med vegforslag fra nord, vest for skolen.

Etter en lang og vond skolestrid på Hvaler vedtok flertallet i kommunestyret at Hvaler skulle bygge en stor felles skole for alle Hvaler-elever på Rød. Området har også vært preget av stor byggeaktivitet, og vi har fått mange nye innbyggere i området de siste 10-20 årene.

På Hvaler er befolkningssammensetningen annerledes enn i andre kommuner. Vi har veldig mange pensjonister. Folk flytter gjerne til Hvaler i voksen alder. Vi trenger flere yngre innbyggere, flere barnefamilier. Bolig med gangavstand til skole er ofte viktig for å få unge til å etablere seg. Vi på rødgrønn side har politisk programfestet at vi skal tilrettelegge for rimelige boliger til unge og barnefamilier.

Det er også helt tydelige krav/signaler fra sentralt hold at kommunene skal fortette de områdene som allerede er utbygd for å ikke ødelegge mer urørt natur. 

I Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 er Rød definert som lokalsenter hvor det kan/skal bygges ut nye boliger. Planen ble vedtatt før skolen ble bygget, og politikerne og skoleledelsen visste om planen, og at plasseringen for skolen lå i et fremtidig fortettningsområde.

De fleste skoler i landet ligger sentralt til og er omkranset av boligområder. Få skoler har så mye natur vegg i vegg som vår skole, også etter at det omdiskuterte boligområdet blir utbygd.

Vi har også hørt at de som aktivt argumenterer for at det ikke skal bli boliger for barnefamilier, bruker feil informasjon og argumenter, som ikke stemmer med virkeligheten. Dette blir småhus/boliger i rekke, miljøvennlig med gangavstand til buss, skole, idrettsanlegg og store områder natur rett utenfor døra i et svært hyggelig boligområde. 

Saken har vært gjennom en omfattende politisk prosess og er regulert til boligfelt med rekkehus og småhus. 

Planutvalget har redusert antall bolighus mot barnehage/skoleskogen, og mot idrettsanlegget. Skoleskogen til ungene blir bevart, og idrettslaget skal ikke få redusert sitt fremtidige utviklingsområde. Dessuten har regulanten også regulert ferdig mulighetene for idrettslaget å bygge en hall/svømmehall, eller anlegg som innbyggerne kan ha glede av i fremtiden. Da slipper idrettsrådet å regulere hvis de en gang i fremtiden skal realisere. Sånn sett så styrker planen mulighetene for utviklingen til Idrettsrådet i tråd med deres ønsker for fremtiden.

Kommunen har fått gjennomslag for nedsatt fartsgrense på fylkesveien ved Rød til 60km/t. Langs de kommunale veiene på Rødfeltet er det fartsdumper og gangveier. Det nye feltet vil ikke generere særlig mye ny trafikk, og de som bor nærmest adkomstveien vil selvfølgelig få fartsdumper og skjerming mot vei. 

En av de få grepene vi politisk kan gjøre for å styrke kommuneøkonomien er å regulere inn nye boligområder i tråd med arealplanen i kommunen. Området var opprinnelig satt av til industri og næring i 2018 -kommuneplanen. Planutvalget/kommunestyret omregulerte næringstomten til boligtomt. 

Arealplanen skal rulleres/endres, og vi vil i denne også se på senterstrukturen på Hvaler. 

Området mellom Rødsfjellet og Olasvingen (Reinertsen-feltet) var Hvaler Arbeiderparti sterkt imot å legge inn i kommuneplanen i 2018. Flertallet mente at det skulle bygges ut flere områder på Rød-feltet. Etter vårt syn er området en verdifull grønn lunge med en flott sti ned til Listranda, og bør derfor tas ut av planen.

Vi er litt forundret over at mange av de samme innbyggerne som ville ha skolen på Rød, og alle godene som følger med dette, ikke vil ha mer utbygging der de selv bor. 

Det er slik at hvis man velger å bosette seg i et regulert boligområde med skole og infrastruktur må man også regne med fortetting, og at det kommer flere innbyggere. Begge de gamle skolene, Floren og Åttekanten, er omkranset av boligområder. 

Hvaler barne-og ungdomsskole vil ha masse natur tett på, selv om dette lille boligområdet bygges ut. Det blir ikke bilvei gjennom skolegården, og ungene får beholde sin hundremeterskog.

Kan noen vise til andre områder på Hvaler der det er mulig å bygge rimelige rekkehus med gangavstand til vår nye fine skole? 

Merete Pedersen og Rolf Strand - henholdsvis utvalgsleder Plan og byggesak - medlem i utvalg for Plan og byggesak

 

 

Powered by Labrador CMS