Debattinnlegg

Ordfører Mona Vauger svarer på innlegget fra Høyres ordførerkandidat, Anne May Sandvik Olsen i denne kronikken.

Har Høyres ordførerkandidat sovet i timen?

Dette er en kronikk. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert

Hvaler Høyres Anne-May Sandvik Olsen skriver i avisen at hun krever at ordfører rydder opp i saken om det nye fergetilbudet på Hvaler, selv om hun vet at det er Viken og ØKT som har ansvaret for fergetilbudet.

Det er også svært overraskende å lese at Anne -May Sandvik Olsen kan skrive at Høyre har stilt spørsmål i kommunestyret som er blitt besvart med "nei, nei og vet ikke".

Disse påstandene er bare tull. Det vet alle som har satt seg inn i saken. Selv om Olsen ikke var tilstede på kommunestyret 30. mars, burde hun vel ha kunnskap om Hvaler Høyres Ottar Johansens betimelige spørsmål til kommunestyret om lade-infrastruktur til ferga på Skjærhalden?

Kommunestyrerepresentantene ble gjort kjent med at det pågår et arbeid sammen med nettselskapet og andre berørte parter for å vurdere den beste løsningen for plassering av en trafo, som er nødvendig får å levere strøm til fergen.

Som del av dette arbeidet vil det også bli vurdert om det er mulig å gi et bedre tilbud til de reisende gjennom etablering av venterom, og eventuelt havnekontor m.m.

Det skal utredes om det er teknisk, og ikke minst økonomisk realistisk å gjennomføre en slik utbygging, og det er selvfølgelig kommunestyret som må ta stilling til dette hvis det er mulig å gjennomføre.

I samme møte var assisterende Havnedirektør i Borg Havn tilstede og orienterte kommunestyrerepresentantene om fremtidig ferge og andre saker som berører Hvaler-samfunnet.

Det er Østfold kollektivtrafikk og Viken fylkeskommune som har ansvaret for ferge og den fremtidige fergedriften for Hvalersambandet. At de har bestilt en ferge som ikke helt passer inn i våre farvann, ligger på ØKT og Vikens bord.

Jeg mener også at det store, erfarne fergeselskapet Norled også burde ta et ansvar. Med deres lange erfaring er de godt kjent med at Lauer ligger i fartsområde 3, og at ferga de bygger må passe inn i dybder og kaier i det farvannet den skal ferdes i mange år fremover. Jeg vet at det nå gjøres en jobb for å ryddet opp i dette og få tilbudet på plass.

At Petter Parmer dessverre ikke fikk tilbudet om videre drift er noe som Hvaler kommune selvfølgelig ikke har myndighet til å avgjøre. Offentlig virksomhet er pålagt å konkurranseutsette denne type tilbud regelmessig, og da er det den som har det beste tilbudet når pris og andre forhold tas med i vurderingene, som vinner frem. Konkurranseutsetting er en sak ikke minst Høyre kjemper for.

Det er god dialog mellom Hvaler kommune, ØKT, Borg Havn og andre involverte parter. Dersom Anne May S. Olsen mangler informasjon må hun gjerne kontakte meg som ordfører direkte, i stedet for å fremsette udokumenterte påstander i media. Men da kan det jo være at hun ikke lenger har et politisk poeng.

De folkevalgte på Hvaler har jobbet med fremtidens fergetilbud i mange år. Det ble også satt ned en tverrpolitisk gruppe ledet av Aps Rolf Strand, der Henry Linnes og Bjarte Bjønnes gjorde en kjempejobb inn mot det fremtidige fergetilbudet. Dette la grunnlaget for Hvaler kommunes innspill i 2018, der hovedpunktene sier at:

  • De fastboende, næringslivet, hytteeiere og besøkende sitt behov.
  • God regularitet med hensyn til avgangstider, antall avganger og anløpshavner.
  • Der dagens rutetilbud representerer et minimum.
  • God fleksibilitet med hensyn til befraktning av personer, kjøretøy og gods.
  • Viktige beredskapsfunksjoner.

Viken fylkeskommune har behandlet saken videre med utgangspunkt i innspillet fra Hvaler, og de har enstemmig tilslutning, også fra Høyre, om at ferga må bli elektrisk.

Ordførers oppgave er ikke å "rydde opp", slik Anne-May S. Olsen påstår, men gjennom god dialog med alle parter sørge for at innbyggere, fritidsbeboere og næringslivets behov for et godt fergetilbud ivaretas på en god måte. Derfor har ordfører sørget for et folkemøte på Søndre Sandøy, der fastboende og hyttefolk fra alle de østre øyene kunne komme med innspill til det som kanskje er det aller viktigste, nemlig fremtidens fergerute.

Innspillet har nå lagt grunnlaget for den nye fergeruta.

Ordfører har også jobbet opp mot myndighetene for at vi skal få gratis ferge. Dette har vi fått gjennomslag for, og vi kan glede oss over et gratis fergetilbud for de som bor på øyene fra 16. august i år.

Jeg er sikker på at vi kommer i mål med et godt tilbud, slik at vi kan opprettholde, og kanskje også lokke noen nye unge innbyggere ut til øyriket i fremtiden!

Mona Vauger

Ordfører på Hvaler

Powered by Labrador CMS